200304977 - Taloussanomat - Ilta-Sanomat

Asiantuntijat vaativat kunnon kannustimet

Julkaistu: 5.9.2003 15:56

Omaan tulospalkkiojärjestelmäänsä kannattaa vaikuttaa

Asiantuntijoiden kannustava palkitseminen on erittäin vaikeaa. Vain osa asiantuntijatehtävissä olevista myy tai valmistaa tuotetta, jonka arvo voidaan mitata suoraan euroissa. Työn tehokkuuden ja oikeanlaisten kannustinmittareiden valinta onkin siksi erityisen hankalaa.

Eurojen lisäksi muutkin määrämittarit voivat viedä harhaan. Suunnittelijan työtä ei voi mitata powerpoint-kuvioiden määrällä. Toisaalta työn laadun arvioinnissa on aina vaarana pärstäkertoimen liiallinen korostuminen. Työn mahdollisimman monipuolinen arviointitapa onkin sekä asiantuntijan että hänen työnantajansa etu.

Rahakaan ei ratkaise aina. Tutkimukset korostavat aineettomien kannusteiden merkitystä. Usein paras palkkio on palaute ja mahdollisuudet työssä kehittymiseen.

Kun asiantuntijoilta kysyttiin tuoreessa tutkimuksessa todennäköisiä seurauksia poikkeuksellisen hyvästä työstä, useimmat arvioivat oman tyytyväisyytensä kasvavan, mutta menestys toisi myös lisää työtä. Palkkiota tai palkankorotusta vastaajat pitivät varsin epätodennäköisinä seurauksina.

Jos kannustinjärjestelmiä ei ole erikseen mietitty ja hyvä suoritus palkitaan vain työtaakan kasvattamisella, asiantuntijan motivaatio voi olla kovilla.

Palkitsemisen vaikeuskerrointa nostaa MPS-yhtiöiden palkitsemisen osaamispäällikkö Kirsi Luoman mukaan vielä sekin, että asiantuntijatehtävissä toimivat ovat yleensä kriittisiä ja vaativia ihmisiä. MPS-Yhtiöt on henkilöstönkehittämisen palveluyritys.

– Tärkeintä on, että kannustinjärjestelmät suunnitellaan yhdessä, Luoma sanoo.

Asiantuntijan kannattaa pyrkiä vaikuttamaan omaan järjestelmäänsä ja fiksu johtaja tarjoaa siihen myös mahdollisuuden. Johtokunnan kabinetissa suunnittelema tulospalkkausjärjestelmä ei toimi, vaikka johtajat olisivat oivaltaneet toiminnan työn tärkeimmät kehittämiskohteet.

– Käytännössä henkilökohtaisen palkitsemisen kriteerit ja tavoitteet kannattaa suunnitella kehityskeskustelussa. Tärkeää on, että käytetään monia eri tietolähteitä ja mittareita. Numeromittareitakin tarvitaan, Luoma sanoo.

Työtä mittaavien numeroiden löytäminen asiantuntijatehtävissä voi olla vaikeaa, mutta mittareita voi rakentaa esimerkiksi tuottavuusluvuista, aikataulun pidosta ja asiakaspalautteesta. Isoissa organisaatioissa on yleensä käytössä tuottavuusmittareita ja laatujärjestelmiä, joita voidaan hyödyntää. Joka tapauksessa asiakkaiden tyytyväisyys on otettava huomioon esimiehen näkemysten rinnalla.

Työn laadun arvioinnissa mukana voivat olla myös muut työryhmän jäsenet.

Johtajat ja työntekijät arvioivat kannustinjärjestelmiä eri näkökulmista. Johto haluaa ohjata organisaatiota toimimaan strategian mukaisesti. Työntekijöitä kiinnostaa eniten se, että hyvät suoritukset palkitaan oikeudenmukaisesti.

Näkökulmien yhdistäminen edellyttää, että yhteisön strategia on yleisesti tunnettu.

– Parhaiten toimivissa organisaatioissa strategia on hyvin jalkautettu, muuten johtamisen periaatteet jäävät yleiseksi sanahelinäksi, Luoma pohtii.

Kirsi Luoma veti keväällä tutkimusryhmää, joka selvitti viiden asiantuntijaorganisaation palkitsemisjärjestelmien toimivuutta. Yksi näistä organisaatioista oli Taloussanomat.

– Tärkeä tulos oli, että hyvän tulospalkkiojärjestelmän kehittäminen vaatii paljon asiaan keskittymistä. Sellaiset organisaatiot onnistuvat, joissa kannustinjärjestelmiin suhtaudutaan vakavasti ja niiden kehittämiseen satsataan resursseja.

Luoma muistuttaa, että onnistunut esimiesten valinta vaikuttaa paljon. Hyvä tavoitteiden määrittely edellyttää lisäksi esimiesten jatkuvaa kouluttautumista ja paneutumista asiaan.

Tutkimuksen perusteella asiantuntijat arvostavat hyvän peruspalkkausjärjestelmän lisäksi vakaata työpaikkaa sekä esimiehen, kollegoiden ja asiakkaiden palautetta. Tärkeitä ovat myös joustavat työaikajärjestelyt sekä mahdollisuus opiskella.

Tulospalkkausjärjestelmiä, palkanlisiä tai kertaluonteisia erikoispalkkioita ei pidetty läheskään yhtä tärkeinä ja toimivina kannustimina, vaikka ne toimivat parhaiten strategioiden tukena. Tulos kertoo osaltaan tulospalkkiojärjestelmien parantamistarpeista.

Ahti terhemaa

Tuoreimmat osastosta