200301310 - Taloussanomat - Ilta-Sanomat

Tilintarkastuksen vaatimukset kasvavat

Julkaistu: 10.4.2003 14:48

Etenkin pienet ja keskisuuret yritykset kiinnittävät tilinpäätöstä laatiessaan enemmän huomiota elinkeinoverolakiin kuin kirjanpitolakiin. Näin pyritään verotuksellisesti edullisiin ratkaisuihin. Suomessa säädetyn tiukan kirjanpidon ja verotuksen sidonnaisuuden takia lähestymistapa on ymmärrettävä, vaikkei aina hyväksyttävä.

Kirjanpitolain mukaan tilinpäätöksen keskeinen tehtävä on antaa oikea ja riittävä kuva kirjanpitovelvollisen tuloksesta ja taloudellisesta asemasta. Helposti ongelmia syntyy esimerkiksi kirjanpidon yleisiin periaatteisiin kuuluvasta varovaisuudesta. Verotuksessa varovaisuus ei ole samassa asemassa; kysymys on enemmänkin tarpeesta aikaansaada veropohjaa. Jos laskennassa oltaisiin kovin varovaisia, merkittävä osa pohjasta saatettaisiin menettää, siinä määrin riskejä sisältävässä ympäristössä yritystoimintaa yleensä harjoitetaan.

Tilinpäätöksen keskeisiä hyväksikäyttäjiä ovat velkojat ja yrityksen toimintaan osallistumattomat omistajat. Jos näiden saama kuva tilinpäätöksen perusteella on kovin väärä, suurten yritysten kohdalla syntyy julkisuuteenkin nousevia skandaaleja, pienten kohdalla oikeudenkäyntejä ja niiden seurauksia. Myös tilintarkastajat ovat ryhtyneet kiinnittämään yhä enemmän huomiota sellaisiinkin seikkoihin, jotka tärkeitä vain oikean ja riittävän kuvan kannalta.

Monen pörssiyhtiön tilintarkastajat ovat viime vuosina poikenneet vakiomuotoisesta tilintarkastuskertomuksesta ja antaneet lisätietoja yrityksen huonosta taloudellisesta asemasta, kun ovat katsoneet, ettei tilinpäätös anna riittävän realistista kuvaa. Pienissä yrityksessä tätä nähtäneen vielä korostuneemmin.

Merkittävä muutoshanke on kansainvälisten IAS-periaatteiden siirtäminen EU-maiden lainsäädäntöihin. Näin tapahtuu Suomessakin. Pakollinen IAS:n soveltaminen rajoitettaneen pörssiyrityksiin. Vapaaehtoisesti soveltaminen on tarkoitus sallia kaikille. Edellytyksenä on, että yrityksellä on hyväksytty tilintarkastaja, HTM- tai KHT -tilintarkastaja.

Pienen yrityksen tuskin yleensä kannattaa ryhtyä IAS-projektiin. Verolainsäädäntöä ei ainakaan toistaiseksi ole sopeutettu IAS-periaatteisiin. Eräät IAS-periaatteet, kuten vaatimus varastoon kohdistuvien kiinteiden menojen aktivoimisesta lisäävät veronalaista tuloa.

Oikein tekeminen on nykyistä hankalampaa. IAS-periaatteiden soveltaminen tulee kysymykseen, jos tavoitteena on listautuminen pörssiin taikka yrityskauppa, jossa ostajana on pörssiyritys tai ulkomainen yritys. Myös ulkolaista rahoittajaa varten IAS-tilinpäätöksen laatiminen saattaa olla harkinnan arvoinen vaihtoehto.

Vaikka IAS-periaatteita ei pk-yrityksessä sovellettaisikaan, nekin joutuvat kuitenkin ottamaan kantaa ja sopeutumaan useisiin IAS-uudistuksiin. Kirjanpitolakia lähennetään IAS-periaatteisiin. Jo nyt IAS-periaatteilla on tärkeä vaikutus hyvän kirjanpitotavan tulkitsemisessa. Koska tilinpäätöksiä laadittaessa yhä korostuneemmin edellytetään kerran valittujen menettelytapojen jatkuvaa soveltamista, tilinpäätöksessä tehtävät perusratkaisut kannattaa harkita tarkoin. Lain mukaista ei ole muuttaa tilinpäätöksen perusteita vuosittain, vaikka se verotuksellisesti tai muun vastaavan syyn takia olisikin tarkoituksen mukaista.

Tähän 80. osaan ja tulevaisuuden näkymien peilailuun päättyy tämä artikkelisarja. Kirjoittaja kiittää lukijoitaan ja toivottaa mitä parhaimpia tilinpäätöksiä.

Tuoreimmat osastosta