200309406 - Taloussanomat - Ilta-Sanomat

Voiko saneerattavalta periä velkoja?

Julkaistu: 17.2.2003 16:09

Olemme myyneet tavaraa yritykselle, jonka maksukyky on jo pitkään ollut huono. Yritys on nyt saneerausohjelman kohteena, mutta meillä on edelleen siltä saatavia. Voimmeko periä saataviamme velalliselta jo menettelyn aikana, koska saatavat ovat kuitenkin syntyneet ennen menettelyn alkamista? Tuleeko velan kuittaaminen mitenkään kysymykseen? Vaikuttaako asiaan mitenkään se, että saamistemme vakuutena on erään henkilön antama takaussitoumus?

Vastaus

Ennen saneerausmenettelyn alkamista syntyneitä velkoja kutsutaan saneerausveloiksi, ja yrityksen saneerauslain 17 §:n mukaan velallinen ei saa maksaa tällaista velkaa saneerausmenettelyn alettua eikä antaa siitä vakuutta. Ainoa tapaukseen soveltuva poikkeus maksukieltoon voisi olla 18.2 §:n 4 kohdassa mainittu maksu velkojille, joiden saatavat ovat määrältään vähäisiä, mikäli maksun suorittaminen menettelyn kannalta on tarkoituksenmukaista. Tällainen maksun suorittaminen voi tapahtua vain selvittäjän päätöksellä.

Yrityksen saneerauslain 19 §:ssä säädetään perintäkiellosta, eli siitä, että menettelyn alettua velalliseen ei saa kohdistaa toimenpiteitä maksukiellon piiriin kuuluvan saneerausvelan perimiseksi tai sen suorittamisen turvaamiseksi. Velalliseen ei tällaisen velan osalta myöskään saa kohdistaa maksuviivästyksen seuraamuksia. Kiellon piiriin kuuluvat muun muassa velan tai sen perustana olevan sopimuksen irtisanominen ja saatavan käyttäminen kuittaukseen.

Kuitenkin 19.1 §:n 3 kohdan mukaan sellainen velkoja, jonka velan vakuutena ei ole esinevakuusoikeutta velallisen omaisuuteen ja joka itse on velkaa saneerausvelalliselle ja jonka velka erääntyy maksettavaksi ennalta määrättynä ajankohtana menettelyn alkamisen jälkeen, saa kuitenkin kyseisen saatavansa määrää vastaavalta osalta pidättyä maksusta saneerausvelalliselle velkasuhteen jatkuessa muuten entisin ehdoin, kunnes velkoja saa suorituksen saneerausohjelman mukaisesti tai perintäkielto lakkaa.

Kysyjän tapauksessa velan vakuutena on erään henkilön antama takaussitoumus. Lain 25 §:ssä säädetään velkojan oikeudesta periä saatava kolmannelta. 25.1 §:n mukaan saneerausmenettelyn alkaminen ei estä saneerausvelan perimistä takaajalta eikä irtisanomasta tai muuten eräännyttämästä velkaa takaajan osalta, jos takaussitoumus on annettu liike- tai siihen rinnastettavassa toiminnassa.

Ratkaisevaa on siis se, missä yhteydessä tapauksen takaussitoumus on annettu. Jos kyseessä ei ole liike- tai siihen rinnastettavassa toiminnassa annettu takaussitoumus, edellä mainitun kaltainen perintäkielto koskee myös takaajan velkaa. Huomattavaa on vielä se, että suorituksen vaatiminen takaajalta ei edellytä velalliseen kohdistettua eräännyttämistointa.

Lain 42.3 §:n mukaan, jos joku on takaussitoumuksen perusteella vastuussa tietystä velasta, ohjelmassa tulee määrätä myös kyseisen henkilön maksuvelvollisuudesta velkojalle.

Saneerausohjelman vahvistamisen jälkeen 57 §:n mukaisesti saneerausvelkojen ja muiden ohjelmassa säänneltyjen oikeussuhteiden ehdot määräytyvät ohjelman mukaisesti.

Tuoreimmat osastosta