200302385 - Taloussanomat - Ilta-Sanomat

Hedgefonder

Julkaistu: 9.1.2003 16:17

Den senaste nykomlingen bland placeringsfonder som även marknadsförs åt hushåll är hedgefonderna. Begreppet hedgefond är vagt, och innefattar flera olika typer av fonder och placeringsstrategier. Begreppet verkar dessutom direkt vilseledande eftersom hedging oftast brukar innebära riskgardering, medan hedgefondernas strategier i högsta grad handlar om risktagning och spekulation. I våra tidningar hamnar hedgefonderna under rubriken specialfonder.

Hedgefondernas handelsstrategier varierar ganska mycket. Det kan handla om positioner i räntor och hela aktiemarknader, eller enskilda värdepapper. Ibland spekuleras det kring att någon fast valutakurs kommer att de- eller revalveras. Några fonder bygger sin affärsidé på att utnyttja små obalanser i värdepapperens priser genom att handla otroligt aktivt.

En vanlig strategi, som torde ha gett verksamheten namnet hedgefonder, bygger på s.k. marknadsneutrala positioner. Dessa går ut på att man, ofta med hjälp av derivativa instrument, tar lika stora positioner i två nära besläktade värdepapper. Den ena positionen är positiv, och den andra är negativ. Exempelvis kan en förvaltare anse att Ericsson är billig jämförd med Nokia. Då kan hon köpa aktier i Ericsson, och samtidigt låna, blanka eller sälja Nokia på termin för motsvarande summa. Sammanlagt är positionen oberoende av hur marknaden som helhet rör sig, men däremot blir det vinst ifall Ericsson utvecklas gynnsammare än Nokia. På motsvarande sätt kan man spekulera i hur europeiska aktieindex kommer att utvecklas jämfört med japanska eller amerikanska, eller hur räntan på statsobligationer utvecklas jämfört med räntorna på företagsobligationer.

Gemensamt för samtliga hedgefonder, och samtidigt det som mest skiljer dem från andra fonder, är att de eftersträvar positiv avkastning oberoende av hur marknaderna i allmänhet utvecklas. Under de senaste åren av dysterhet på aktiemarknaderna, har placeringarna i hedgefonder ökat kraftigt. Enligt statistik för år 2001 klarade sig förmögna privatplacerare i Europa och USA, i medeltal, väldigt bra jämfört med den allmänna utvecklingen. Den viktigaste bland de alternativa förklaringarna är att just den här kategorin av placerare under perioden kraftigt omdisponerade sina placeringar till hedgefonder.

Hedgefondernas förvaltningsarvoden avviker från vanliga placeringsfonder. De är kraftigt resultatbundna. Utöver en liten fast kostnad, uppbär förvaltaren en avgift på 15–25% av eventuell värdeökning utöver en fastslagen minimiavkastning och efter avdrag av eventuella tidigare perioders nedgångar i värde. Strukturen på arvodena är således ägnade att piska förvaltaren till positiva resultat varje år, oberoende av börskurser och räntor. En duktig förvaltare kan således bli rik, genom att göra kunderna rika. Därför söker sig erfarna spekulanter och analytiker gärna dit. Inom förvaltningsindustrin idag torde just hedgefonderna i snitt betala de högsta lönerna åt nyckelpersoner.

En realistisk bedömare inser nog att inte ens förvaltarna av hedgefonder har en kristallkula till sitt förfogande. Således kommer inte heller dessa förvaltare sammanlagt att kunna erhålla avkastningar som överstiger marknadens avkastning för positioner med motsvarande mängd risk! Är alltsammans bara finansmarknadens senaste innovation för lagligt lurendrejeri? Nej det är det nog antagligen inte.

Hedgefonder försvarar sin plats som en liten andel i en välbalanserad värdepappersportfölj. Hedgefonderna tenderar nämligen att stabilisera värdeutvecklingen för portföljen, utan att i motsvarande utsträckning sänka avkastningarna. Orsaken till detta, nästan definitionsmässigt motsägelsefulla påstående, ligger i diversifieringen. Hedgefondernas placeringsstrategier är till sin natur sådana att fondens värdeutveckling blir ganska slumpmässig och således inte samvarierar med utvecklingen på andra värdepapper.

Ett litet krux föreligger dock för oss småplacerare. Hedgefondernas nyckfulla karaktär innebär att då man besluter sig för en placering, bör man sprida den i åtminstone tre till fyra olika fonder. Det omöjliggörs av de ganska höga minimibeloppen för placeringar. Vi måste bara ge oss till tåls, och vänta på en fond som placerar i hedgefonder.

Tuoreimmat osastosta