200204190 - Taloussanomat - Ilta-Sanomat

Palkkauksen kannustavuutta on aiheellista kehittää

Julkaistu: 12.7.2002 14:25

Perinteisen mallin mukaan työntekijöille maksetaan palkkaa sen mukaan mitä työntekijöitä ja työnantajia edustavat työmarkkinajärjestöt ovat keskenään sopineet. Varsinkin palkankorotukset ovat noudattaneet tarkasti etujärjestöjen sopimaa penni tai prosenttilinjaa. Työehtosopimusten yleissitovuus on pitänyt ja pitää edelleen huolen siitä, että sovitut minimiehdot muun muassa palkkojen osalta täyttyvät.

Työntekijöiden ja työnantajien kannalta järjestelmä on ollut suhteellisen turvallinen, mutta samalla se on omalta osaltaan vähentänyt intoa kehittää työpaikoille kannustavia palkitsemisjärjestelmiä. Yrityskohtaisen palkitsemisjärjestemän rakentaminen edellyttää myös paikallista sopimista, eikä sillä ole Suomessa kovinkaan pitkiä perinteitä.

Monilla työpaikoilla korkeimmalla johdolla on jo pitkään ollut mahdollisuus optioihin ja muihin kannustimiin, mutta työntekijäpuolelle ne eivät juurikaan ulottuneet. Aivan osattomiksi eivät työntekijätkään ole jääneet. Hyvin menestyneillä toimialoilla ja yrityksissä tulospalkkausta on hoidettu palkkaliukumilla. Esimerkiksi julkisella sektorilla tilanne on tässä suhteessa ollut ongelmallisempi.

Euroopan komissio patistaa jäsenmaiden hallituksia tukemaan erilaisten tulospalkkausmallien kehittämistä. Taloudellisia kannustimia voisivat olla osakeomistukset, osakeoptiot ja voitto-osuudet. Komission työllisyyskomissaari Anna Diamantopoulou perustelee komission kantaa sillä, ettei taloudellisen osallistumisen pitäisi rajoittua yrityksen johtoon, vaan mahdollisuus pitäisi tarjota kaikille työntekijöille. Hänen mielestään sitoutuminen lisääntyy ja tuottavuus kohoaa, kun työntekijät saavat osuuden voitosta. Komissaari peräänkuuluttaa yrityksiltä uutta liiketoimintamallia, johon kuuluisivat nykyistä selkeämmät ja avoimemmat pelisäännöt.

Komissio ryhtyy tekemään vertailuanalyyseja ja julkaisemaan hyviä toimintatapoja motivoidakseen jäsenmaita puuttumaan nykyistä ahkerammin yritysten kannustinpolitiikkaan. Komission tekemän selvityksen mukaan suomalaiset yritykset pärjäävät huonosti eurooppalaisessa vertailussa. Suomalaisyrityksissä työntekijöiden osakeomistus sekä heidän palkitsemisensa yrityksen tuloksen perusteella alittaa EU:n keskiarvot. Esimerkiksi ranskalaisyrityksistä 87 prosenttia jakaa voitostaan osan työntekijöille. Suomalaisyrityksistä runsas kolmannes palkitsee työntekijöitään tuloksensa perusteella.

Tulospalkkauksen laajentaminen koskemaan koko henkilökuntaa on kannatettava ajatus. Sen toteuttaminen on erittäin hankalaa, koska kaikkien kannalta oikeudenmukaisen ja riittävän kannustava mallin rakentaminen on vaikeaa. Tästä löytyy hyviä huonoja esimerkkejä monen yrityksen korkeimman johdon optiojärjestelyistä sekä koti- että ulkomailta.

Virheistä täytyy ottaa opiksi. Erilaisia malleja on syytä edelleen kehittää ja komission vertailuanalyysit voivat tarjota tähän työhön hyvät ainekset.

Tulospalkkaus edellyttää sitoutumista sekä työnantajien että työntekijöiden puolelta ja sen lisääntyminen edellyttää joustoja myös työmarkkinaosapuolilta. Yksi suurimmista ongelmista on se, kuinka malleja voi soveltaa julkiselle sektorille.

Tuoreimmat osastosta