200102404 - Taloussanomat - Ilta-Sanomat

Suomen Pankki on osakas Euroopan keskuspankissa

Julkaistu: 21.12.2001 20:52

Päätoimittaja Antti-Pekka Pietilä antaa kolumnissaan (Taloussanomat 21. joulukuuta) merkillisen kuvan Suomen Pankin asemasta Euroopan keskuspankkijärjestelmässä.

Laki Suomen Pankista ja Suomen EU-jäsenyys ovat sekä käytännössä että valtioteorian tasolla hyvin sopusoinnussa keskenään. Poliittiset toimielimet on suljettu pois Suomen Pankin operatiivisesta toiminnasta.

Pankin hallinnon ja kannanottojen yleinen valvonta sen sijaan kuuluu eduskunnan valitsemalle pankkivaltuustolle. Pankkivaltuusto raportoi myös vuosittain ja tarpeen mukaan havainnoistaan Suomen Pankin toiminnoissa. Se ei tarkoita puuttumista yksityiskohtia myöten pankin toimintaan, mutta antaa sekä velvollisuuden että mahdollisuuden informoida eduskuntaa muun muassa rahapolitiikan päätöksistä.

Euroopan keskuspankin neuvostossa Suomen Pankkia edustaa pääjohtaja. Rahapolitiikan kysymyksissä vain hänellä on äänioikeus. Muissa asioissa myös pääjohtajan nimeämä varamies, tällä hetkellä allekirjoittanut, on oikeutettu osallistumaan päätöksentekoon.

EKP:n neuvostoon asiat tulevat laajan valmistelukoneiston kautta. Tähän koneistoon kuuluu muun muassa 13 komiteaa, lukuisa määrä alakomiteoita ja työryhmiä ja muita valmisteluelimiä.

Valmistelun tasolla Suomen Pankin virkamiehiä on mukana lähes 80. He osallistuvat täysipainoisesti valmistelutyöhön ja tarvittaessa myös äänestävät omissa toimielimissään.

Yleensä julkisuuteen annetaan sellainen kuva, että Suomen Pankki on vain vastaanottavana osapuolena, aluekonttorina keskuspankkijärjestelmässä. Se kuva on perin juurin väärä. Suomen Pankki on osakas Euroopan keskuspankissa. Pankkimme edustajat ovat täysivaltaisia asioiden valmistelijoita siinä missä suurempienkin maiden edustajat.

Sellainen kummallinen kuva, että Suomen Pankki vain vastaanottaisi Frankfurtista tulevia määräyksiä ja niitä sitten toteuttaisi, on totuudenvastainen. Pikemminkin EKP on eräänlainen keskuspankkijärjestelmän "pääsihteeristö", jonka kautta asiat etenevät valmistelusta korkeimman tason, neuvoston, päätöksentekoon ja sitten palaavat toteuttaviksi kansallisten keskuspankkien toimesta. Suomen Pankki ei ole sen enempää aluekonttori kuin Saksan keskuspankki Bundesbank.

Vaikka Suomen Pankki ei enää harjoitakaan itsenäistä suomalaista rahapolitiikkaa, pankki ei ole menettänyt rooliaan rahapolitiikassa. Päinvastoin pankin edustajat ovat monella tavalla keskeisesti mukana rahapoliittisten päätösten valmistelussa EKP:n piirissä.

Pankin edustajat ovat rahapolitiikan komiteassa asiantuntevia ja täysivaltaisia jäseniä. Pankin edustajat osallistuvat niihin taloudellisen kehityksen arviointeihin, joihin rahapolitiikan päätökset keskeisiltä osiltaan perustuvat. Luetteloa on tarpeetonta jatkaa.

Korostan vain, että verrattuna aikaisempaan itsenäisen rahapolitiikan kauteen, ei rahapolitiikan päätösten valmistelutyössä ole tapahtunut juurikaan muuta muutosta kuin sen kansainvälistyminen, näkökulman eurooppalaistuminen ja huomioonotettavien asioiden mutkistuminen. Näin kuvattu olosuhteiden muutos ei oikeuta vähättelemään Suomen Pankin asemaa eurooppalaisen rahapolitiikan tekijänä.

Suomen Pankki tarvitsee pankkivaltuuston. Jos valtuustoa ei olisi, olisi rakennettava muu korvaava yhteys pankin johdosta eduskuntaan. Pankkivaltuustoa sopivampaa tuntuu hankalalta keksiä.

Parin nimitysasian ylikuumentuminen ei oikeuta sen enempää pankkivaltuuston aseman kuin Suomen Pankin voimassaolevan organisaationkaan muutoksiin.

Johtokunnan jäsenten nimitysmenettelyn kehittäminen on vaikea lainsäädäntöasia ja kuuluu eduskunnalle ja tasavallan hallitukselle. Siihen en puutu. Sen sijaan puolustan voimakkaasti Suomen Pankin nykyistä organisaatiota ja sen kehittämissuunnitelmia.

Organisaation on vastattava Suomen Pankin lakisääteisiä tehtäviä. Asia on juuri näin tällä hetkellä. Kun tehtävät muuntuvat, on johtokunnan velvollisuus vastata siihen organisaation kehittämistoimin. Nykyiselle Suomen Pankin johtokunnalle tämä on itsestään selvä asia.

Matti Louekoski

Johtokunnan varapuheenjohtaja

Suomen Pankki

Tuoreimmat osastosta