20010265 - Taloussanomat - Ilta-Sanomat

Rata on saamassa vahvoja aseita rahoitusmarkkinoiden valvontaan

Julkaistu: 14.11.2001 20:49

Rahoitustarkastus voisi määrätä valvottavilleen muun muassa sanktiomaksuja ja julkisia varoituksia

Rahoitustarkastus (Rata) on saamassa uusia keinoja puuttua valvomiensa yritysten toimintaan. Mahdollisia keinoja olisivat muun muassa varoitukset ja sanktiomaksut. Ratan valtuuksien lisäämistä ovat kannattaneet monessa Taloussanomienkin kyselyssä sekä piensijoittajat, suursijoittajat, kansanedustajat että myös monet valvottavat pörssiyritykset.

Valtiovarainministeriön lainsäädäntöjohtajan Pekka Laajasen mukaan muutosten tavoitteena on tehostaa ennakoivaa valvontaa. Hän vetää VM:n työryhmää, joka valmistelee Ratan aseman kohentamista.

Työryhmän yksi tarkoitus on tehostaa luottolaitosten ja sijoituspalveluyritysten riskien valvontaa sekä kehittää keinoja puuttua riskien aiheuttamiin ongelmiin. Riskit tarkoittavat esimerkiksi kannattavuuden heikkenemistä

– Ongelmiin voitaisiin ottaa kantaa jo ennakoivassa vaiheessa eikä vasta sitten, kun talo palaa.

Ennakoivan valvonnan tehostaminen liittyy muun muassa Baselin komitean hahmottelemaan vakavaraisuuskehikkoon. Sen avulla pankkien vakavaraisuusvaatimukset sovitetaan entistä paremmin otettuihin riskeihin. Ratan valvontavaltuuksiin sovelletaan Baselin kehikkoa.

– Jos pankkien ja arvopaperivälittäjien riskienhallintajärjestelmät eivät ole riittävät suhteessa otettuihin riskeihin, siitä voisi seurata korotettu vakavaraisuusvaatimus.

Ratalle valtuudet kiristää vakavaraisuutta

Laajasen mukaan Rata saisi valtuudet tietyin edellytyksin korottaa luottolaitosten ja sijoituspalveluyritysten vakavaraisuusvaatimuksia. Nykyään vakavaraisuusmääräykset on kirjoitettu lakiin eikä niitä voi muuttaa viranomaisten päätöksin.

Baselin komitea on ehdottanut, että pankkien tarvitsemien omien varojen määrä vaihtelisi sen mukaan, miten hyvin pankki hallitsee riskinsä. Uusien sääntöjen mukaan huonokuntoisten yritysten luotottaminen kävisi pankeille kalliimmaksi, mikä näkyisi myös lainojen hinnoissa ja vaikuttaisi pankkien vakavaraisuuspuskurin määrään.

Lisäksi vakavaraisuutta määritettäessä mukaan laskettaisiin myös korkoriskit ja operatiiviset riskit, jotka johtuvat pankin sisäisistä toimintaprosesseista.

Baselin komitean ehdotuksen pitäisi valmistua ennen vuodenvaihdetta. Ehdotus astuisi pankkeja sitovaksi säännöstöksi vuoden 2004 aikana.

Oikeus antaa julkisia varoituksia

VM:n työryhmä pohtii myös mallia, jossa Rata saisi antaa julkisia huomautuksia ja varoituksia lievissä rikkomustapauksissa kaikille valvottavilleen. Nykyään Ratan huomautukset eivät perustu lakiin, joten ne ovat epävirallisia. Lain tukemilla varoituksilla ja huomautuksilla olisi painavampi pohja kuin epävirallisilla varoituksilla tai huomautuksilla.

Yksi vahva vaihtoehto on, että Rata saa oikeuden määrätä niin sanottuja sanktiomaksuja silloin, kun valvottavat laiminlyövät esimerkiksi ilmoitusvelvollisuuttaan Ratalle. Valvottavia ovat esimerkiksi pörssiyritykset, pankit, sijoituspalveluyritykset, sijoitusrahastot ja arvopaperinvälittäjät.

– Lakiin tulisi maksimimaksu, ja sanktiomaksu mitoitettaisiin asianomaisen maksukyvyn mukaan, sano Laajanen.

Mahdolliset sanktiot, huomautukset ja varoitukset koskisivat kaikkia arvopaperimarkkinalakia rikkoneita osapuolia.

Koko rahoitustarkastuslaki uusiksi

VM:n työryhmä valmistelee esitystä uudeksi rahoitustarkastuslaiksi. Esityksen on tarkoitus olla valmis vuoden loppuun mennessä. Ratan saamat uudet sanktiot sisältyvät tähän lakiin.

– Rahoitustarkastuslaki vaatii niin paljon muutoksia, että on hyvä säätää kokonaan uusi laki. On parempi, että ei tehdä tilkkutäkkiä, koska muutoksia tulee niin paljon, sanoo Laajanen.

Osa muutoksista on kuitenkin niin pieniä, että niillä on vain tekninen merkitys.

Työryhmä ei ole lyönyt vielä lukkoon Ratan uusia sanktioita. Laajasen mukaan ennakoivan riskien valvonnan lisääminen, julkisten huomautusten ja varoitusten antaminen sekä sanktiomaksut ovat kuitenkin vakavasti otettavia vaihtoehtoja.

Rata esitti viime vuonna listan haluamistaan lisävaltuuksista. Rata toivoi tuolloin juuri valtuuksia puuttua etukäteen tilanteeseen, jos pankin vakavaraisuus on heikkenemässä. Rata on toivonut myös oikeutta sakottaa ja antaa huomautuksia sekä toimintakieltoja. Nyt näyttää siis siltä, että Rata saa keskeisiä vaatimuksiaan läpi.

Tuoreimmat osastosta