200102288 - Taloussanomat - Ilta-Sanomat

Odotusaika nostaa warranttien hintaa

Julkaistu: 30.10.2001 1:15

Nokian osakekurssi on heilahdellut viime aikoina 24 euron molemmin puolin. Kuinka paljon kannattaisi maksaa oikeudesta ostaa osaketta 60 eurolla? Jos kauppa täytyisi tehdä heti, useimpien mielestä tällaisesta oikeudesta ei kannata maksaa mitään. Jos osto-oikeus on tarkoitus toteuttaa ensi vuoden maaliskuussa, osto-oikeudella on pieni arvo, koska osakkeen kurssi voi hyvällä onnella nousta reilusti yli 60 euron. Vaikka monet pitävät näin suurta kurssinousua melko epätodennäköisenä, edellä kuvatut ehdot sisältävän ostowarrantin hinta on ollut Helsingin pörssissä noin 0,03 euroa. Yhden osakkeen merkitsemistä varten tarvitaan 10 warranttia, eli yhden 60 euron osakkeen osto-oikeuden hinta on 0,30 euroa eli noin kaksi markkaa.

Warrantit ovat osakkeiden osto- ja myyntioikeuksia, joissa on etukäteen sovittu toteutuspäivä ja toteutushinta. Käytännössä ostowarrantin ostaja ei osta osaketta, vaan warrantin asettaja tilittää sijoittajalle toteutuspäivänä osakkeen pörssikurssin ja toteutushinnan erotuksen rahana. Jos kurssi on toteutushintaa alhaisempi, warrantti raukeaa arvottomana ja sijoittaja menettää siihen sijoittamansa rahat. Myyntiwarrantti on sijoittajalle tuottoisa, jos toteutushinta on korkeampi kuin pörssikurssi.

Warrantit ovat sijoituskohteena kuin optiot. Niiden kaupankäyntitavat ja sääntely poikkeavat kuitenkin jonkin verran, joten ne muodostavat pörssissä erillisen sijoitusluokan. Toisin kuin vakioiduissa optioissa Warrantin ostajalta ei vaadita erillisiä vakuuksia ja warrantin haltijan vastapuolena on pankkiiriliike, eikä toinen sijoittaja. Käytännössä yksityissijoittaja voi myös käydä kauppaa warranteilla samalla tavalla kuin osakkeilla, kun vakioidut optiot pidetään yleensä toteutuspäivään asti.

pörssissä kysynnän ja tarjonnan mukaan, mutta taustalla on matematiikka. Warrantin hinta on perusarvo plus aika-arvo. Ostowarrantin tai -option perusarvo on kohdearvopaperin markkinahinnan ja toteutushinnan ero. Jos optio oikeuttaa ostamaan Nokian osakkeen 20 eurolla kurssin ollessa 24 euroa, sen perusarvo on neljä euroa. Perusarvo on helppo mieltää ja yleensä esimerkiksi työsuhdeoptioiden arvoa arvioidaan julkisuudessa tällä tavoin.

Aika-arvo kuvaa option hinnassa sitä mahdollisuutta, että kohdearvopaperin hinta nouseekin tämänpäiväistä arvoa korkeammaksi. Aika-arvon osuus johdannaisen hinnassa on sitä suurempi, mitä pidempi aika on toteutuspäivään. Aika-arvoon vaikuttaa myös arvopaperin, esimerkiksi Nokian osakkeen, hinnanvaihteluiden todennäköisyys. Hinnoittelussa voidaan käyttää aiemmin toteutunutta hintojen heilahtelua eli volatiliteettia tai arvioitua tulevaa volatiliteettia. Sijoitusammattilaiset laskevat johdannaisten hinnoista odotetun volatiliteetin ja he voivat hyötyä hinnoittelueroista tai -virheistä. Osto-option aika-arvo nousee korkotason noustessa ja alenee korkojen laskiessa.

vakioiduilla optioilla yksi optio vastaa yleensä sataa osaketta. Sen sijaan yhden warrantin sisältämä osto-oikeus koskee yleensä vain osakkeen kymmenesosaa. Tämän vuoksi warranttien nimellishinnat ovat vastaavia vakioituja optioita halvempia. Yhden tai kahden sentin ero osto- ja myyntinoteerauksissa on suhteessa suurempi silloin kun nimellishinnat ovat alhaiset. Käytännössä warranttimarkkinat ovat vielä melko ohuet ja tehottomat. Siten warranttien liikkeeseenlaskijoiden käyttämät hinnoitteluperusteet ja niiden omat osto- ja myyntitarjoukset vaikuttavat hintaan warrantin koko juoksuajan, vaikka kauppaa niillä käyvät monet muutkin välittäjät. Warranttien hinnat ovat olleet markkinoiden tehottomuuksien vuoksi hiukan korkeampia kuin vastaavien vakioitujen optioiden hinnat.

Warranttien nopeat hinnanvaihtelut ja vipuvaikutus houkuttavat käyttämään niitä myös nopeassa kaupankäynnissä. Onnekkailla kaupoilla sijoituksensa voikin moninkertaistaa, mutta yhtä mahdollista on menettää warranttiin sijoittamansa rahat kokonaan. Riskien tähden johdannaisia ja muita warrantteja käytetäänkin yleensä muun sijoitustoiminnan osana. Aktiivisen kaupankävijän kannalta warranttien aika-arvo mutkistaa tuottojen ennakointia, koska warrantti maksaa enemmän kuin sen perusarvo antaisi olettaa.

Positiivista on se, että pitkän juoksuajan warrantin hinta ei painu ihan nollaan. Toisaalta kohdeosakkeen kurssin noustessa, warrantin arvonnousu voi jäädä hiukan odotettua vaatimattomammaksi. Warranttien korkeahkot hinnat voivat tehdä osakkeiden hinnanvaihtelun hyödyntämiseen perustuvien johdannaisstrategioiden toteutuksen warranteilla turhan kalliiksi.

Aktiiviseen johdannaisten käyttöön ison sijoitussalkun osana vakioidut optiot sopivatkin paremmin, mutta warrantit tuovat yksinkertaisen suojauksen ja vipuvaikutuksen käytön aiempaa useamman sijoittajan ulottuville.

Tuoreimmat osastosta