1999019509 - Taloussanomat - Ilta-Sanomat

KONEEN KUNNOSSAPITOTOIMINNAN OSUUS LIIKEVAIHDOSTA YLI 40 %

5.2.1999 0:00

Kone-konsernin liikevaihto kasvoi viime vuonna vertailukelpoisin valuuttakurs-sein viisi prosenttia 12,4 miljardiin markkaan. Liikevaihdosta 40 prosenttiyk-sikköä saatiin kunnossapitotoiminnoista.Liikevaihdosta 57 prosenttia tuli Euroopasta, 30 prosenttia Pohjois-Amerikastaja yhdeksän prosenttia Aasiasta ja Australiasta.Euroopassa ja Pohjois-Amerikassa uusien hissien ja liukuportaiden toimituksetlisääntyivät jonkin verran. Kaakkois-Aasiassa toimitukset vähenivät, sensijaan Australiassa kasvu jatkui.Yhtiön mukaan tulosta ovat rasittaneet runsaasti kustannuksia aiheuttavat tie-totekniikkaan ja tuotantoon liittyvät kehityshankkeet.Konsernin nettovelka oli viime vuoden lopussa 768 miljoonaa oltuaan vuottaaikaisemmin 904 miljoonaa. Omavaraisuusaste ja gearing ovat kehittyneet 1990-luvun jälkipuoliskolla myönteiseen suuntaan. Omavaraisuusaste parani edelli-sestä vuodesta 36 prosenttiin ja gearing 25 prosenttiin.Tilikauden päättymisen jälkeen emoyhtiön hallitus on päättänyt ryhtyä valmiste-lemaan pääomalainan liikkeellelaskua konsernin pääomarakenteen edelleen vahvis-tamiseksi.-Euroopassa vakaa tilanne jatkuu myös alkaneena vuonna, eikä kysynnässä oleodotettavissa mainittavia muutoksia. Yhdysvalloissa talouskasvu hidastuu, mikäjohtanee rakennusmarkkinoiden volyymin jäämiseen viimevuotiselle tasolle. Itä-Aasiassa Kiinaa lukuunottamatta kysyntä pysyy edelleen vähäisenä. Australiassaja Intiassa kasvun odotetaan hidastuvan ja kysynnän tasaantuvan, yhtiö arvioitilinpäätöstiedotteessaan.Yhtiön mukaan myönteinen tuloskehitys jatkuu tänä vuonna. -Maailmantalouden jaeräiden yksittäisten markkinoiden tilanteeseen liittyy epävarmuustekijöitä,jotka saattavat muuttaa hyvinkin nopeasti nyt ennustettavissa olevat kehitysnä-kymät. Mikäli talouden tasapaino tärkeimmissä markkinamaissa säilyy, konserninmyönteisen tuloskehityksen odotetaan edelleen jatkuvan.Koneen voitto ennen satunnaiseriä ja veroja nousi 431 miljoonaan markkaanviime vuonna. Vuotta aiemmin konsernin voitto oli 202 miljoonaa markkaa. -Uu-tistoimisto Startel, Helsinki, Eija Hietanen +358-9-122 4053

Osion tuoreimmat

Luitko jo nämä?