Muistio paljastaa: Yli-Viikarin mielestä matka- ja meikkauskulujen epäselvyydet johtuivat alaisten osaamattomuudesta ja laiminlyönneistä - Politiikka - Ilta-Sanomat

Muistio paljastaa: Yli-Viikarin mielestä matka- ja meikkaus­kulujen epäselvyydet johtuivat alaisten osaamatto­muudesta ja laiminlyönneistä

VTV:n irtisanottu pääjohtaja Tytti Yli-Viikari puolusteli eduskunnan kansliatoimikunnan kuulemisessa korkeita kampaamokuluja tarpeella kehittää visuaalista ilmettään.

1.7. 14:30

Valtiontalouden tarkastusviraston irtisanottu pääjohtaja Tytti Yli-Viikari puolusti eduskunnan kansliatoimikunnan kuulemisessa ja kirjallisessa vastineessaan itseään päättäväisesti, ilmenee eduskunnan hallintojohtajan Pertti Rauhion maanantaina 28. kesäkuuta kirjatussa muistiossa.

Kansliatoimikunta kuuli Yli-Viikaria kokouksessaan 23. kesäkuuta ja perehtyi tältä 22. kesäkuuta saamaansa 14-sivuisen kirjalliseen vastineeseen.

Yli-Viikari puolusti kuulemisessa esimerkiksi korkeita kampaamo- ja stailauskulujaan tarpeella ”kehittää visuaalista ilmettään”. Tarkastusvaliokunta ei pitänyt kalliiden palveluiden käyttöä pääjohtajalta harkittuna toimintana.

– Hänelle on ollut luontevaa keskittyä asiakysymyksiin ja vastaavasti kehittämistarvetta on ollut omassa (visuaalisessa) ilmeessä. Palvelut ovat voineet ajoittua etäämmälle esiintymistilaisuuksista omien ja kauneudenhoidon ammattilaisen aikatauluista johtuen, muistiossa todetaan Yli-Viikarin sanoneen.

Viikari toteaa myös vastineessaan, että kampaamo- ja stailauskulujen asianmukaisuutta arvioitaessa on huomioitava, että hankintapäätösten ja laskujen hyväksymisestä vastaavat asianomaiset ratkaisut tehneet virkamiehet.

Eduskunnan kansliatoimikunnalle suunnatusta muistiosta käy ilmi, että kuulemisessa kiinnitettiin yleisemminkin huomiota siihen, miten Yli-Viikarin mukaan hänet asetetaan vastuuseen muiden tarkastusviraston virkamiesten päätöksistä.

Yli-Viikarin mielestä esimerkiksi pääjohtajan itsensä ja VTV:n ylimmän johdon matkustus- ja edustuskulujen tilityksistä sekä hankinnoista löytyneet puutteet johtuivat lähinnä alaisten osaamattomuudesta ja laiminlyönneistä.

– Omaksi kehittämishaasteekseen hän katsoi sen, että hänen olisi tullut enemmän kiinnittää huomiota alaistensa virkamiesten osaamisen puutteisiin, muistiossa kerrotaan Yli-Viikarin todenneen.

Tarkastusvaliokunnan mukaan Yli-Viikarin matkasuunnitelmista 75 prosentissa on ollut olennaisia puutteita, ja hänen menettelynsä on osoittanut huolimattomuutta ja välinpitämätöntä asennetta VTV:n henkilöstöä sitoviin menettelytapoihin.

Yli-Viikarin mukaan hän on pääjohtajana alaistensa antaman tiedon varassa eikä ole saanut tietoa päätöksenteon ongelmista, mukaan lukien valtion palvelukeskus Palkeiden vaikeuksista saada hänen matkakuluihinsa liittyvää selvitystä.

– Tiedon jääminen virkamiehille on Yli-Viikarin mukaan johtunut näiden osaamisvajeesta, muistiossa todetaan.

Lue lisää: Pääkirjoitus: Kanslia­toimikunta teki Tytti Yli-Viikarin erottamisesta ainoan oikean ratkaisun

Lue lisää: Yli-Viikari vastasi runolla kysymykseen uransa jatkosta

Muistion johtopäätökset-osuudessa todetaan, että vastuun tulisi kuitenkin katsoa kuuluvan myös pääjohtajalle.

Vaikka esimerkiksi matkalaskutuksen käytännön hallinnointi kuuluu pääjohtajan sijasta assistentille, ei Yli-Viikari vapaudu vastuustaan.

– Valtion yleistä matkustussääntöä ei voi tulkita siten, että matkan tehnyt henkilö olisi vapautettu vastuusta matkustukseen liittyvien ohjeiden noudattamisesta.

– Lisäksi: osaltaan käytännön hallinnointivastuuta kantava virkamies ei voi vaikeuksitta toimia, mikäli pääjohtaja ei omalta osaltaan ole riittävän huolellinen, muistion johtopäätöksissä todetaan.

Muistion mukaan missä tahansa virastossa alaisasemassa olevan virkamiehen on käytännössä vaikea ohjata johtavassa asemassa olevaa virkamiestä.

– Mikäli viraston työilmapiirissä on havaittavia puutteita, tämä on usein liki mahdotonta.

Tarkastusvaliokunnan käsityksenä on myös, että työnteon edellytykset virastossa ovat viime aikoina heikentyneet.

Yli-Viikarilla oli valmiit vastaukset myös tähän väitteeseen.

– Tarkastusviraston henkilöstön kritiikkiä on Yli-Viikarin mukaan ymmärrettävä sitä taustaa vasten, että henkilöstö on tehtäviensäkin vuoksi lähtökohtaisesti kriittistä. Monella on myös kaipuuta entiseen tarkastustoimen malliin, muistiossa todetaan Yli-Viikarin sanoneen.

Kuten Yli-Viikari on todennut myös julkisuuteen, hänen mielestään irtisanomiselle ei ole riittävän painavia perusteluja.

Hän kiisti kuulemisessa uudelleen, että hänen toiminnassaan olisi ollut mitään epäselvyyksiä ja painotti sitä, että hän oli antanut tarkastusvaliokunnalle seikkaperäisen selonteon kaikilta niiltä osin, kun sellaista oli pyydetty.

Rauhio toteaa kuitenkin muistiossa, että Yli-Viikari tulee irtisanoa virastaan, koska saadun selvityksen perusteella irtisanomiseen on kokonaisuutena arvioiden erityisen painavat syyt.

Eduskunnan kansliatoimikunta esittikin tiistaina, että Yli-Viikari on virkamiehestä johtuvasta erityisen painavasta syystä irtisanottava virastaan. Se katsoi, että luottamus Yli-Viikarin edellytyksiin ja kykyyn toimia VTV:n pääjohtajana on romahtanut.

Keskiviikkona eduskunta päätyi irtisanomaan Yli-Viikarin virastaan.

Lue lisää: Näin paljon irti­sanotulle Yli-Viikarille maksetaan edelleen kuukausi­palkkaa

Lue lisää: Eduskunta irtisanoi Tytti Yli-Viikarin – eduskunnassa käytiin hyvin yksimielinen keskustelu irtisanomisesta

Osion tuoreimmat

Luitko jo nämä?