Jäikö sinulle epäselväksi, mikä Pekka Haaviston toiminnassa oli lainvastaista? Lue tästä - Politiikka - Ilta-Sanomat

Jäikö sinulle epäselväksi, mikä Pekka Haaviston toiminnassa oli lainvastaista? Lue tästä

Pekka Haaviston ministerisyytteen nostamisen edellytykset eivät täyty. Mietinnön mukaan hän rikkoi kuitenkin hallintolakia ja ulkoasiainhallintolakia, kun siirsi konsulipäällikön toisiin tehtäviin. Muuta moitittavaa perustuslakivaltiokunta ei Haaviston al-Hol-toiminnasta löytänyt.

Pekka Haaviston katsotaan toimineen lainvastaisesti vain yhdessä asiassa, mutta syytekynnys ei ylity.

10.12.2020 13:45

Perustuslakivaliokunnan mietintö ulkoministeri Pekka Haaviston (vihr) virkatoimen lainmukaisuuden tutkimisesta valmistui eilen. Perustuslakivaliokunta esitti, ettei Haavisto ole menetellyt virkatoimissaan perustuslain 116 pykälässä tarkoitetulla tavalla lainvastaisesti eli ministerisyytteen nostamisen edellytykset eivät täyty.

Sen sijaan Haaviston hanke siirtää konsulipäällikkö toisiin tehtäviin oli lainvastainen. Mietinnön mukaan se rikkoi hallintolakia ja ulkoasianhallintolakia ja oli siten moitittavaa.

Perustuslakivaliokunta tutki myös muistutuksen kolmea muuta kohtaa: 1) virkamiesten painostaminen lainvastaisiin päätöksiin, 2) erityisedustajan asettaminen ja 3) asian saattaminen valtioneuvoston yleisistunnon ratkaistavaksi.

Niiden osalta valiokunta ei pitänyt ministerin menettelyä moitittavana. Toisin sanoen, niissä Haaviston katsotaan toimineen lakien ja sääntöjen puitteissa.

Haaviston osalta ministerisyytteen edellytykset eivät täyty

”Syyte valtioneuvoston jäsentä vastaan voidaan päättää nostettavaksi, jos tämä tahallaan tai törkeästä huolimattomuudesta on olennaisesti rikkonut ministerin tehtävään kuuluvat velvollisuutensa tai menetellyt muutoin virkatoimessaan selvästi lainvastaisesti”, pykälässä todetaan.

Avainsanat ovat tahallisuus tai törkeä huolimattomuus, jotka eivät perustuslakivaliokunnan mukaan Haaviston toiminnassa täyty. Haaviston ei myöskään katsottu rikkoneen ministerin tehtävään kuuluvia velvollisuuksiaan olennaisesti.

”– – eikä ministerin virkavelvollisuuksien rikkomisen olennaisuusvaatimus kuitenkaan täyty asiassa”, lausunto toteaa.

Näin ollen ministerisyytteen edellytykset eivät täyty. Syytteen edellytykset täyttyisivät vasta, kun kaikki kolme kohtaa täyttyisivät.

Konsulipäällikön siirtäminen toisiin tehtäviin rikkoi hallintolakia ja ulkoasianhallintolakia, mutta ei ministerisyytteen arvoisesti

Sen sijaan Haaviston hanke siirtää konsulipäällikkö Pasi Tuominen toisiin tehtäviin, pois konsulipäällikön virasta, oli lainvastainen. Mietinnön mukaan se rikkoi hallintolakia ja ulkoasianhallintolakia ja oli siten moitittava.

Mietinnön mukaan Haavisto näytti käyttäneen harkintavaltaansa ”vastoin hallintolaista ilmenevää oikeasuhtaisuuden vaatimusta määräämällä valmistelemaan konsulipäällikön siirron konsulipäällikön tehtävästä kokonaan toisiin tehtäviin selvityttämättä konsulipäällikön oikeusasemaan vähemmän puuttuvien toimenpiteiden mahdollisuutta ja jatkamalla tätä valmistelua al-Hol-asioiden valmistelun jo tultua uudelleen organisoiduksi”.

Toisin sanoen Haavisto on mietinnön mukaan rikkonut virkavelvollisuuttaan siirtäessään konsulipäällikön kokonaan toisiin tehtäviin, ennen kuin selvitti lievempien toimien mahdollisuutta. Haavisto toimi väärin jatkamalla valmistelua myös silloin, kun al-Holia koskevat asiat oli jo siirretty pois Tuomiselta.

Lisäksi luottamuspula ei ole ulkoasiainhallintolain mukainen peruste siirrolle eli Haavisto on ainakin osin käyttänyt harkintavaltaansa ongelmallisesti, kun antoi toimeksiannon valmistella konsulipäällikön siirtämistä tehtävästä hänen poikkeavien näkemystensä vuoksi.

Perustuslakivaliokunnan puheenjohtaja Johanna Ojala-Niemelä.

Toisaalta perustuslakivaliokunnan mielestä Haaviston pyrkimys konsulipäällikön siirtämiseen oli ainakin osin tapahtumainkulun alkuvaiheessa tarpeellista. Konsulipäällikkö Tuomiselta sai siis siirtää pois al-Holia koskevat tehtävät, muttei siirtää häntä pois kokonaan virasta.

Lieventävänä asianhaarana nähtiin se, ettei asiassa lopulta tehty varsinaista päätöstä konsulipäällikön siirtämisestä toiseen tehtävään, eivätkä virkamiehet kyseenalaistaneet Haaviston suullisen siirtotoimeksiannon laillisuutta.

Kaikkiaan Haaviston toiminnan motittavuutta konsulipäällikön siirron suhteen ei voi pitää perustuslakivaliokunnan mielestä vähäisenä. Ministerisyytteen edellytyksiä se ei kuitenkaan täytä, sillä esitutkinta-aineistosta ei ilmene, että Haavisto olisi toiminut tahallisuuden tai törkeän huolimattomuuden vaatimuksen täyttävällä tavalla.

Perustuslain perusteella ministereillä on tavallista korkeampi syytekynnys kuin esimerkiksi tavallisilla virkamiehillä.

Vihreiden edustajat jättivät päätökseen vastalauseensa.

Muissa al-Hol -asioissa perustuslakivaliokunta ei löytänyt moitittavaa

Perustuslakivaliokunta tutki myös, syyllistyikö Haavisto virkamiesten painostamiseen lainvastaisiin päätöksiin. Tutkinnassa oli, että oliko Haavisto syyllistynyt painostamaan konsulipäällikkö Tuomista mahdollisesti lainvastaiseen toimintaan, al-Holin pakolaisleirin lasten kotiutukseen liittyen.

Perustuslakivaliokunnan mukaan ulkoministeriön toimintalinjaus määritteli lähtökohtia melko yleisellä tasolla, eikä se sisältänyt painostusta lainvastaiseen toimintaan.

Haaviston ei katsottu painostaneen konsulipäällikköä.

Ulkoministeri Pekka Haavisto poistuu eduskunnan perustuslakivaliokunnasta jossa hän oli kuultavana Helsingissä 14. tammikuuta.

Toisena kohtana tutkittiin sitä, toimiko Haavisto virkavelvollisuuttaan vastaan asettaessaan erityisedustajan konsulipäällikkö Tuomisen tilalle al-Hol asioita hoitamaan väliaikaisen erityisedustajan.

Muistutuksen mukaan salaisessa päätöksessä ei ole esittelijää, eikä siinä kerrota, mikä on ministerin toimivalta.

Perustuslakivaliokunnan mukaan Haavisto sai tehdä päätöksen ulkoministeriön yleisvirkamiehen määräämisestä erityisedustajaksi, eikä perustelujen puuttumista voida pitää menettelyvirheenä. Huomautettavaa valiokunta löysi vain sanamuodoista.

Lisäksi tutkittiin, olisiko Haaviston pitänyt saattaa al-Hol-asia valtioneuvoston yleisistunnon ratkaistavaksi. Perustuslakivaliokunnan mukaan Haavistolla ei ollut velvollisuutta viedä lapsikysymystä hallituksen käsiteltäväksi:

”Valtioneuvostosta annetun lain 14 §:ään ei voida perustaa ulkoministerin oikeudellista velvollisuutta esittää valtioneuvoston yleisistunnolle poliittisluonteista periaatepäätöstä esimerkiksi Syyrian leireillä olevia lapsia koskevassa asiassa. Asiakirjoista ilmenee, että valtioneuvoston piirissä on toistuvasti keskusteltu asiasta ja että ulkoministeri on saanut poliittista ohjausta pääministeriltä. Pääministerin ja asianomaisen ministerin — esillä olevassa tapauksessa ulkoministerin — poliittisen harkinnan varassa on, esittävätkö he valtioneuvoston yleisistunnolle poliittisen ohjauksen muotoilua valtioneuvoston periaatepäätökseksi”

Näin ollen perustuslakivaliokunta ei tuominnut sitä, että Haavisto järjestämää al-Holin pelastusoperaatiota.

Osion tuoreimmat

Luitko jo nämä?