Näin Antti Rinne vastasi IS:n vaalikoneen 35 kysymykseen

Julkaistu:

Näin Sdp:n puheenjohtaja Antti Rinne vastasi Ilta-Sanomien vaalikoneen kysymyksiin.
1) Suomalainen hyvinvointivaltio on murentunut.

Osittain samaa mieltä

Sosiaaliturva on kansainvälisten instituutioiden arvioiden mukaan liian alhaisella tasolla ja vanhustenhoidon palveluiden huono tila osoittavat, että tarvitaan hyvinvointivaltion kunnianpalautus. Sipilän hallituksen kaltainen leikkausten tie on kuljettu nyt loppuun. Tulevalla vaalikaudella tulee satsata tulevaisuusinvestointeihin eli koulutukseen, tasa-arvoon ja hyvinvointiin. Näillä investoinneilla vahvistamme hyvinvointivaltiota ja pidämme huolta siitä, että Suomi menestyy myös tulevaisuudessa.

2) Jos Suomessa otetaan käyttöön kansalaispalkka, sen eteen pitää esimerkiksi tehdä vapaaehtoistyötä tai opiskella.

Osittain samaa mieltä

Nykyinen sosiaaliturvamalli on liian monimutkainen ja epäselvä. Sdp on esittänyt oman ehdotuksensa sosiaaliturvan uudistamiseksi nimeltään Yleisturva. Sosiaaliturvan tulee olla jatkossakin vastikkeellista ja syyperustaista.

3) Perhevapaauudistuksessa tärkeintä on se, että perheet saavat itse päättää vapaista ilman kiintiöitä.

Osittain eri mieltä

Sdp:n omassa perhevapaamallissa on kiintiöity osuudet molemmille vanhemmille sekä vanhempien yhteisesti jaettavissa oleva osuus. Malli edistää tasa-arvoa, naisten ja miesten välistä palkkatasa-arvoa sekä etenkin naisten työurien pituutta. Suurin yksittäinen palkkaerojen aiheuttaja on eriarvoistava perhevapaajärjestelmä. Siksi se pitää uudistaa.

4) Vähävaraisille lapsiperheille pitää maksaa erillinen 200 euron lapsilisä.

Osittain eri mieltä

Parempi keino lapsiperheköyhyyden tukemiseksi on tukea perheitä laadukkaiden palveluiden kuten maksuttoman varhaiskasvatuksen, koulutuksen ja asumisen hinnan alentamisella. Verotuksen avulla voidaan tukea pieni- ja keskituloisia perheitä.

5) Suomi on sotilaallisesti liittoutumaton.

Täysin samaa mieltä

Näin on.

6) Suomen pitää liittyä Natoon ensi vaalikaudella.

Täysin eri mieltä

Suomi on sotilaallisesti liittoutumaton maa, joka pohjaa puolustuksensa uskottavaan ja itsenäiseen puolustuskykyyn. Suomi on myös turvallisuuspoliittisin perustein Euroopan Unionin jäsen ja meillä on hyvät ja tiiviit yhteistyösuhteet Ruotsin, Yhdysvaltojen ja Naton kanssa. Kun koskaan ei ole järkevää sanoa ”ei koskaan”, meidän ei ole tarve esimerkiksi hallitusohjelmassa sulkea Nato-vaihtoehtoa itseltämme pois.

7) Vladimir Putinin Venäjä on Suomelle sotilaallinen uhka.

Osittain eri mieltä

Suomen ulkopolitiikka perustuu hyvien suhteiden ylläpitämiseen kaikkien naapurimaidemme kanssa. On todettava, että Venäjän ulkopolitiikka on luonut kansainvälistä epävakautta.

8) Donald Trumpin ulkopolitiikan seurauksena läntinen Eurooppa ei voi enää luottaa kriisitilanteessa Yhdysvaltojen apuun.

Osittain eri mieltä

Yhdysvallat on edelleen Suomen hyvä kumppani, mutta ennustettavuus ja luotettavuus ovat kansainvälisen yhteistyön kulmakiviä. Yhdysvaltojen politiikka on ollut vaikeasti ennustettavaa ja luonut kansainvälistä epävakautta. Turvallisuuspolitiikan syvävirroissa Yhdysvaltain vakiintunut hallinto on yhteistyösuhteiden vakauden takaaja.

9) Paras keino oikaista Suomen ikärakenne on lisätä työperäistä maahanmuuttoa.

Osittain samaa mieltä

Olennaista on nopeuttaa osaajien pääsyä Suomeen nopeuttamalla lupaprosesseja ja saada Suomessa korkeakoulutuksen saaneet vaihto-opiskelijat jäämään Suomeen töihin. Tarveharkintaa tarvitaan myös tulevaisuudessa.

10) Turvapaikan saaneiden työllistymistä tulisi helpottaa nykyistä suuremmalla palkkatuella.

Osittain samaa mieltä

Työttömyyteen puuttuminen edellyttää riittäviä tukitoimia ja tukea työttömille. Sdp on esittänyt palkkatukiseteliä eli työllistämisseteliä kaikille työnhakijoille, myös turvapaikanhakijoille. Suomeen tulleiden ihmisten kohdalla on erittäin tärkeää, että jokainen oppii mahdollisimman nopeasti suomen kielen sekä ymmärtää suomalaisen yhteiskunnan perusperiaatteita.

11) Suvivirrestä ja sianlihasta tulee kouluissa luopua monikulttuurisuuden edistämisen ja uskontokuntien yhdenvertaisuuden nimissä.

Täysin eri mieltä

Uskonnonvapautta tulee kunnioittaa.

12) Netin vihapuheesta tulisi määrätä nykyistä kovempia rangaistuksia.

Osittain samaa mieltä

Sananvapauteen kuuluu myös sananvastuu. Vihapuheeseen on puututtava hanakammin. Vihapuhe vaarantaa yhteiskunnan vakautta ja luo pelkoa.

13) Dieselautoilua täytyy rajoittaa Suomen suurimmissa kaupungeissa typpioksidipäästöjen hillitsemiseksi.

Osittain eri mieltä

Tämä on kuntakohtainen kysymys, johon paikalliset päättäjät voivat ottaa kantaa.

14) Uusista autoista maksettavasta autoverosta täytyy luopua ja verovarat kerätä auton käytöstä esimerkiksi polttoaineveroa korottamalla.

Osittain eri mieltä

Autoveron suurudella voidaan vaikuttaa kuluttajien ostovalintoihin. Tavoitteena on uusia autokantaa päästöttömään suuntaan.

15) Sähköauton ostaja voi saada 2000 euron valtion tuen hankintaansa. Tukea pitää korottaa merkittävästi.

Osittain samaa mieltä

Sähköautojen ja muiden vähäpäästöisten autojen hankintatuki on perusteltua, koska haluamme uudistaa Suomen autokantaa päästöttömään suuntaan.

16) Suomessa pitää ottaa käyttöön tietullit.

Osittain eri mieltä

Auto on monelle suomalaiselle välttämätön liikkumisen väline eivätkä autoilun kustannukset saa nousta liian korkeaksi.

17) Lentomatkustamisen hintaa täytyy nostaa verotuksella ilmastonmuutoksen torjumiseksi.

Osittain eri mieltä

Tulevalla vaalikaudella selvitetään lentoveron tai lentomaksun käyttöönottoa. Tällä hetkellä arviona on, että lentovero- tai maksu olisi kannattavaa ottaa käyttöön vain siinä tapauksessa, että se olisi vähintään yhteisessä eurooppalaisessa käytössä.

18) Eduskunnan on myönnettävä lupia uusille ydinvoimaloille, jotta ilmastonmuutosta saadaan hillittyä.

Osittain samaa mieltä

Kansalaisten ja yritysten energiantarve on turvattava ottaen huomioon ilmastonmuutoksen torjunnan edellyttämät toimet. Tällä hetkellä ydinvoima näyttäytyy ilmastonmuutoksen torjunnan ja energiantarpeen turvaamisen näkökulmasta välttämättömältä välivaiheelta. Samaan aikaan on panostettava uusiutuvan energian kehittämiseen.

19) Turpeen nostaminen on kiellettävä ensi vaalikaudella.

Osittain samaa mieltä

Suomen tulee lopettaa uusien turvemaiden käyttö ja luopua turpeen energiakäytöstä siirtymäaikojen kautta.

20) Armeija marssii vatsallaan, eikä Suomen puolustusvoimiin tarvita kasvisruokapäivää.

Osittain eri mieltä

On tärkeää, että puolustusvoimien ruokahuolto tarjoaa varusmiehille ravitsevaa ja terveellistä ruokaa – on sitten kyse liha- tai kasvisruoasta. Armeijassa on tälläkin hetkellä kasvisruokapäiviä.

21) Rikoslakiin on lisättävä raiskauksen määritelmäksi suostumuksen puute.

Osittain samaa mieltä

Alaikäisten seksuaalinen hyväksikäyttö pitää määritellä rangaistavuudeltaan vähintään raiskausrikokseksi. Raiskauksen tunnusmerkistöä on täsmennettävä niin, että mikään vastentahtoinen seksuaalinen teko ei jää rankaisematta.

22) Suomeen tarvitaan lähiöpoliiseja, jotta jengiytymistä, radikalisoitumista ja rikoksia voidaan ennaltaehkäistä.

Osittain samaa mieltä

Viime kuukausina on uutisoitu siitä, kuinka tällä hetkellä poliisien aika ei riitä kaikkien rikoksien tutkintaan. Se ei ole oikein ja siksi poliisien määrää voidaan lisätä maltillisesti. Mitä lähempänä kansalaisten arkea viranomaiset ovat, sitä vaikuttavampaa heidän toimintansa on.

23) Opettajien kurinpitokeinoja kouluissa pitää lisätä.

Osittain eri mieltä

Tärkeämpää on pitää luokkien ryhmäkoot tarpeeksi pieninä ja antaa kouluille lisätukea erityistukea tarvitsevien oppilaiden opetukseen. Tällä tavoin voidaan varmistaa koulurauha sekä oppilaille että opettajille.

24) Koulutuksesta voidaan leikata tarpeen vaatiessa myös tulevalla vaalikaudella.

Täysin eri mieltä

Koulutusleikkausten tie on käyty loppuun. Suomeen tarvitaan osaamisen, koulutuksen ja tieteen kunnianpalautus. SDP haluaa panostaa koulutukseen, sillä yksilön ja yhteiskunnan menestys syntyy osaamisesta. Koulutukseen ja osaamisen panostaminen ovat tulevaisuusinvestointeja, joita on vastuutonta jättää tekemättä.

25) Suomessa pitää kieltää korkeariskisten ja vakuudettomien luottojen eli ns. pikavippien mainonta kokonaan.

Osittain samaa mieltä

Maksuhäiriömerkinnät ovat kasvaneet huolestuttavalla tavalla viimeisten vuosien aikana ja pikavipit ovat yksi syy tähän. Ihmisten taloudellisella hädällä ei pidä mahdollistaa lähes kiskurimaista voitontavoittelua.

26) Vanhuuseläkkeen alaikärajaa on alhaisten syntyvyyslukujen vuoksi pakko nostaa kahdella vuodella 65:stä 67:ään.

Osittain eri mieltä

Vuonna 2017 tehty eläkeuudistus alkaa vaikuttaa täysimääräisesti vasta 2020-luvulla."

27) Ylisuuria eläkkeitä pitää hillitä säätämällä työansioon 4000 euron palkkaraja, jonka ylittävältä osalta eläkettä ei enää kerry.

Osittain eri mieltä

Jokainen tuleva eläkkeensaaja maksaa työeläkkeestään työssä olleessaan palkkansa suuruuden suhteen eläkemaksuja ja veroja. Palkkaraja heikentäisi luottamusta eläkejärjestelmään. Lakisääteisen eläketurvan rajoittaminen eläkekatolla johtaa eläkkeellä olevien tuloerojen voimakkaaseen kasvuun.

28) Vanhusten kotihoitoon on ohjattava enemmän voimavaroja.

Osittain samaa mieltä

Jokaisen vanhuksen osalta on tehtävä yhteistyössä vanhuksen ja omaisten kanssa taloudellisista seikoista riippumaton arviointi oikeasta paikasta toteuttaa hoiva. Tällä hetkellä kotihoidon resurssointi samoin kuin ympärivuorokautisen hoivan resurssointi on ala-arvoista. Molempiin tarvitaan enemmän resursseja. Jokaiselle ikäihmisille on taattava arvokas ja turvallinen vanhuus.

29) Viinien myynti ruokakaupoissa pitää sallia.

Osittain eri mieltä

Juuri tehtyjä alkoholilain muutoksia ei ole vielä seurattu tarpeeksi hyvin, jotta uusia muutoksia voitaisiin tehdä. Maltti on valttia.

30) Ay-maksujen verovähennys on poistettava ensi vaalikaudella.

Täysin eri mieltä

Verovähennyksen perusteet ovat ennallaan, eikä nykytilaa ole tarpeellista muuttaa.

31) Poliittiset lakot pitää kieltää.

Täysin eri mieltä

Oikeus poliittiseen mielenilmaukseen ja lakkoon on jokaisen perusoikeus.

32) Eutanasia tulee laillistaa.

Osittain samaa mieltä

Riippumatta eutanasian sallimisesta on tärkeää, että saattohoidon laatua ja saatavuutta parannetaan kaikkialla Suomessa. Eutanasian toteuttamiseen liittyy monia periaatteellisia kysymyksiä. Samalla ymmärrän tässäkin yksilön oikeutta määrätä omasta elämästään.

33) Kannabis pitää vapauttaa Suomessa.

Osittain eri mieltä

Lääketieteellinen käyttö on jo nykyään mahdollista. Viihdekäytön laillistamista en kannata.

34) Minua ei haittaa, jos lapseni menee naimisiin samaa sukupuolta olevan kanssa.

Täysin samaa mieltä

Se on heidän oma ja henkilökohtainen asia.

35) Suomen täytyy pysyä talviajassa, kun kellojen siirtely EU:ssa loppuu.

Osittain samaa mieltä

Kellojen siirtelyn lopettaminen on hyvä asia. Kuunnellaan alan asiantuntijoita siitä, kumpaan aikaan Suomen kannattaa jäädä.

Hae mitä tahansa vaaleihin liittyvää tulostietoa kirjoittamalla alla olevaan ikkunaan.