Näin Jussi Halla-aho oikeasti ajattelee – katso, mitä hän vastasi IS:n vaalikoneen 35 kysymykseen

rac

Julkaistu:

Näin perussuomalaisten puheenjohtaja Jussi Halla-aho vastasi Ilta-Sanomien vaalikoneen kysymyksiin.
1) Suomalainen hyvinvointivaltio on murentunut.

Osittain samaa mieltä

Hyvinvointivaltio on murentunut siinä mielessä, että Suomessa yhä useampi voi pahoin. Tähän vaikuttaa mm. työttömyys, asumisen kalleus, segregaatiokehitys ja turvattomuus.

2) Jos Suomessa otetaan käyttöön kansalaispalkka, sen eteen pitää esimerkiksi tehdä vapaaehtoistyötä tai opiskella.

Täysin samaa mieltä

Kansalaispalkka on määritelmänomaisesti vastikkeeton etu. Jos sen eteen pitää tehdä työtä, kyseessä ei ole kansalaispalkka.

3) Perhevapaauudistuksessa tärkeintä on se, että perheet saavat itse päättää vapaista ilman kiintiöitä.

Täysin samaa mieltä

Perheitä ja perheolosuhteita on monenlaisia. Yksi malli ei sovi kaikille.

4) Vähävaraisille lapsiperheille pitää maksaa erillinen 200 euron lapsilisä.

Osittain eri mieltä

Ajatus kuulostaa varsin populistiselta. Köyhyysongelmaa on tarkasteltava kokonaisvaltaisesti.


5) Suomi on sotilaallisesti liittoutumaton.

Osittain samaa mieltä

Teknisesti tämä pitää paikkansa, koska Suomi ei kuulu sotilasliittoon. Käytännössä Suomi tietenkin on liittoutunut mm. EU-jäsenyyden ja Nato-yhteistyön puitteissa.

6) Suomen pitää liittyä Natoon ensi vaalikaudella.

Osittain eri mieltä

Ajatukselle ei löydy kovin laajaa tukea sen enempää kansalaisten kuin puolueidenkaan keskuudesta.

7) Vladimir Putinin Venäjä on Suomelle sotilaallinen uhka.

Osittain samaa mieltä

Venäjä on sotilaallinen uhkatekijä kaikille naapureilleen, etenkin liittoutumattomille.

8) Donald Trumpin ulkopolitiikan seurauksena läntinen Eurooppa ei voi enää luottaa kriisitilanteessa Yhdysvaltojen apuun.

Osittain samaa mieltä

Trump on aivan oikeassa siinä, että Euroopan on otettava suurempi vastuu omasta turvallisuudestaan.

9) Paras keino oikaista Suomen ikärakenne on lisätä työperäistä maahanmuuttoa.

Täysin eri mieltä

Ongelma ei ole ikärakenne vaan työssäkäyvien osuus väestöstä. Jos maahan muuttaa työttömiä, alityöllistyviä tai alipalkattuja, kuten tällä hetkellä, maahanmuutto ei kohenna huoltosuhdetta vaan huonontaa sitä. Suomi on osa 500 miljoonan ihmisen sisämarkkina-aluetta, jolta kuka tahansa voi tulla Suomeen töihin ilman rajoituksia. EU:n ulkopuolelta tulevan muuttoliikkeen ehtoja pitää kiristää tuntuvasti nykyisestä.

10) Turvapaikan saaneiden työllistymistä tulisi helpottaa nykyistä suuremmalla palkkatuella.

Täysin eri mieltä

Ei voi olla niin, että veronmaksaja vastaa yksityisen sektorin palkkakustannuksista.

11) Suvivirrestä ja sianlihasta tulee kouluissa luopua monikulttuurisuuden edistämisen ja uskontokuntien yhdenvertaisuuden nimissä.

Täysin eri mieltä

Tulijoiden on sopeuduttava Suomeen, ei Suomen tulijoihin. Vaihtoehtona on etsiä miellyttävämpi kohdemaa.

12) Netin vihapuheesta tulisi määrätä nykyistä kovempia rangaistuksia.

Täysin eri mieltä

Sananvapauden rajoittaminen ”vihapuhetta” jahtaamalla on erittäin huolestuttavaa. Lisäksi se vie viranomaisten resursseja oikeiden rikosten ja uhkien torjunnasta.

13) Dieselautoilua täytyy rajoittaa Suomen suurimmissa kaupungeissa typpioksidipäästöjen hillitsemiseksi.

Osittain eri mieltä

On pohdittava eri polttoainetyyppien kokonaisvaikutusta, ei ainoastaan yksittäisiä yhdisteitä.

14) Uusista autoista maksettavasta autoverosta täytyy luopua ja verovarat kerätä auton käytöstä esimerkiksi polttoaineveroa korottamalla.

Osittain eri mieltä

Autoveroa tulee alentaa. Samoin pitää alentaa polttoaineveroa. Perussuomalaiset ovat esittäneet polttoaineveron aluekohtaista määräytymistä, koska tarve auton käytölle on erilainen erilaisilla alueilla.

15) Sähköauton ostaja voi saada 2000 euron valtion tuen hankintaansa. Tukea pitää korottaa merkittävästi.

Osittain eri mieltä

Sähköautojen hintataso on niin korkea, että mikään kompensaatio ei tuo niitä pieni- ja keskituloisen ihmisen ulottuville. Pikemminkin on alennettava yleistä autoveroa tai poistettava se kokonaan.

16) Suomessa pitää ottaa käyttöön tietullit.

Osittain eri mieltä

Tietullit voidaan ottaa käyttöön ulkomaille rekisteröidyille ajoneuvoille, koska niiden omistajat eivät osallistu verorahoillaan tieverkon ylläpitoon.

17) Lentomatkustamisen hintaa täytyy nostaa verotuksella ilmastonmuutoksen torjumiseksi.

Osittain eri mieltä

Tämä pitäisi toteuttaa vähintään Euroopan laajuisena ratkaisuna, ei kansallisesti.

18) Eduskunnan on myönnettävä lupia uusille ydinvoimaloille, jotta ilmastonmuutosta saadaan hillittyä.

Täysin samaa mieltä

Jos ilmastotavoitteista halutaan pitää kiinni, ydinvoima on ainoa realistinen tapa tuottaa energiaa tarvittavissa volyymeissä ja kohtuullisella hinnalla.

19) Turpeen nostaminen on kiellettävä ensi vaalikaudella.

Täysin eri mieltä

Turpeella on paikallisesti huomattava työllisyysvaikutus. Se on myös huoltovarmuustekijä. Turpeen osuus energiantuotannossa ja päästöjen lähteenä on vähäinen.

20) Armeija marssii vatsallaan, eikä Suomen puolustusvoimiin tarvita kasvisruokapäivää.

Osittain samaa mieltä

Erillistä kasvisruokapäivää ei tarvita. Toisaalta kasviksia ei ole syytä myöskään pelätä. Jos historiaa tarkastellaan, armeijat ovat lähes aina marssineet kasviksilla, lähinnä perunoilla ja nauriilla.

21) Rikoslakiin on lisättävä raiskauksen määritelmäksi suostumuksen puute.

Osittain eri mieltä

Tämä on ”signaalipolitiikkaa” eikä ratkaise todellisia ongelmia, kuten mitättömiä tuomioita, joilla ei ole lainkaan pelotevaikutusta.

22) Suomeen tarvitaan lähiöpoliiseja, jotta jengiytymistä, radikalisoitumista ja rikoksia voidaan ennaltaehkäistä.

Osittain samaa mieltä

Lähiöihin kyllä tarvitaan poliiseja, mutta vielä tärkeämpää on estää ongelmalähiöiden syntyminen esimerkiksi ehkäisemällä jengiytyjien ja radikalisoitujien maahanmuuttoa.

23) Opettajien kurinpitokeinoja kouluissa pitää lisätä.

Osittain samaa mieltä

Opettajan auktoriteetin vähentyminen ja oppilasmateriaalin muuttuminen yhä haastavammaksi lisää rauhattomuutta ja heikentää oppimisympäristöä. Esimerkiksi puhelinten ja muiden digitaalisten laitteiden käyttö oppituntien aikana pitäisi kieltää, ellei se liity suoraan opetukseen.

24) Koulutuksesta voidaan leikata tarpeen vaatiessa myös tulevalla vaalikaudella.

Osittain eri mieltä

Koulutuksesta leikkaaminen on lyhytnäköistä ja tulevaisuuden kannalta tuhoisaa. Oleellista ei kuitenkaan ole pelkkä koulutukseen osoitettu absoluuttinen rahamäärä vaan myös se, mitä rahalla tehdään. Ideologisen huuhaan opettaminen ja tutkiminen julkisisissa laitoksissa voidaan hyvin lopettaa.

25) Suomessa pitää kieltää korkeariskisten ja vakuudettomien luottojen eli ns. pikavippien mainonta kokonaan.

Täysin samaa mieltä

Korkeariskiset ja vakuudettomat luotot pitäisi kieltää kokonaan. Kyse on ihmisten hädällä ja elämänhallintaongelmilla rahastamisesta.

26) Vanhuuseläkkeen alaikärajaa on alhaisten syntyvyyslukujen vuoksi pakko nostaa kahdella vuodella 65:stä 67:ään.

Osittain samaa mieltä

Kun ihmiset elävät terveemmin ja pidempään, eläkeiän nostaminen tulee joka tapauksessa eteen. Vielä tärkeämpää on kuitenkin panostaa etenkin matalasti koulutettujen ihmisten työllisyysasteen parantamiseen.

27) Ylisuuria eläkkeitä pitää hillitä säätämällä työansioon 4000 euron palkkaraja, jonka ylittävältä osalta eläkettä ei enää kerry.

Osittain samaa mieltä

Moraalisesti eläkekaton säätäminen voi olla perusteltua, mutta samalla on varmistettava, ettei sitä kierretä esim. erilaisilla lisäeläkejärjestelmillä kuten Ruotsissa.

28) Vanhusten kotihoitoon on ohjattava enemmän voimavaroja.

Täysin samaa mieltä

Sekä kotihoito että laitoshoito on resursoitava säädylliselle tasolle.

29) Viinien myynti ruokakaupoissa pitää sallia.

Osittain samaa mieltä

Tarpeettomasta holhoamisesta pitää pyrkiä eroon.

30) Ay-maksujen verovähennys on poistettava ensi vaalikaudella.

Osittain samaa mieltä

Ay-liike tukee yksittäisiä poliittisia puolueita esimerkiksi vaalikampanjoinnissa. Voidaan kysyä, miksi tällaisten järjestöjen pitää nauttia verovähennyksen kaltaisia julkisia tukia.

31) Poliittiset lakot pitää kieltää.

Osittain eri mieltä

Poliittisen lakon määritteleminen on vaikeaa.

32) Eutanasia tulee laillistaa.

Osittain samaa mieltä

Eutanasia voidaan nähdä avustettuna itsemurhana. Jos itsemurha ei ole rikos, on vaikea ymmärtää, miksi siinä avustaminen on rikos.

33) Kannabis pitää vapauttaa Suomessa.

Täysin eri mieltä

Kannabiksella on kielteisiä terveysvaikutuksia. Ei ole syytä tukea uusien haitallisten päihteiden leviämistä.

34) Minua ei haittaa, jos lapseni menee naimisiin samaa sukupuolta olevan kanssa.

En osaa sanoa

Asia ei kuulu minulle.

35) Suomen täytyy pysyä talviajassa, kun kellojen siirtely EU:ssa loppuu.

En osaa sanoa

Sillä ei ole merkitystä, vakiinnuttaako Suomi nykyisen talvi- vai kesäajan. Tärkeintä on luopua kellojen tarpeettomasta siirtelystä.

Hae mitä tahansa vaaleihin liittyvää tulostietoa kirjoittamalla alla olevaan ikkunaan.