Palkka 8 760 € / kk – tällaiset tulot ja edut uusia europarlamentaarikkoja odottavat

rac

Julkaistu:

Mepit saavat edustajan pestissä palkkaa, päivärahaa ja kulukorvauksia, pestin jälkeen siirtymäkorvausta ja jotkut mepit myös lisäeläkettä.
Uusia Euroopan parlamentin jäseniä, eli meppejä, odottaa hyvätasoinen palkka, mutta myös vaativa työ.

Mepeille maksetaan myös erilaisia kulukorvauksia, eläkkeitä ja päivärahaa. Kun meppi jättää parlamentin, hän saa myös sopeutumisrahan tapaista siirtymäkorvausta.

Palkat parlamentin jäsenille maksetaan Euroopan unionin (EU) yhteisestä budjetista. Kaikki saavat yhtä suurta palkkaa, oli mepin kotimaan palkkataso mikä hyvänsä.

Meppien bruttopalkka on 8 757,70 euroa kuukaudessa. Kun summasta vähennetään yhteisön vero ja vakuutusmaksut, palkka on 6 824,85.

Euroopan parlamentin pian jättävä pitkäaikainen meppi Liisa Jaakonsaari pitää varsinaista palkkaa sopivana työmäärään nähden. Hän kertoo, että mepin työpäivät voivat olla hyvinkin pitkiä, usein aamukahdeksasta iltakahdeksaan.

  • Katso otsikon alla olevalta videolta, millainen on Euroopan parlamentti.
EU-jäsenvaltiot päättävät, perivätkö he meppiensä palkoista kansallisia veroja. Jäsenvaltioilla on myös oikeus ottaa edustajanpalkkio huomioon, kun ne määrittelevät meppien muiden tulojen veroprosentteja.

Jos meppi muuttaa täysin asumaan Belgiaan, Suomi ei voi verottaa häntä. Siinä tapauksessa, että meppi oleskelee Belgiassa yli 183 päivää kalenterivuoden aikana, Belgialla on verotusoikeus EU:n maksamaan palkkaan. Mepit reissaavat kuitenkin myös paljon muualla kuin Belgiassa, joten 183 päivää ei välttämättä ylity.

Suomi verottaa meppejään.

– Se, mikä on tärkeää, on että suomalaismepeillä on suomalainen verotus. Erittäin monilla mailla on käytössä EU-verotus, joka on semmoinen kymmenen prosenttia, Jaakonsaari sanoo.

Mepit maksavat EU:lle veroa palkastaan, ja Suomi hyvittää mepin maksaman veron unionille. Veron suuruus vastaa sitä, miten paljon he maksaisivat veroa samoista tuloista Suomessa muutenkin. Jaakonsaari kertoo oman veroprosenttinsa olevan 44.


Yleinen kulukorvaus on yksi merkittävä tulonlähde mepille. Korvaus on kaikille edustajille sama, 4 513 euroa kuukaudessa.

– Siinä on epäreiluus, että osa tuloista on verotonta, mutta se ei ole palkkaa, vaan kulukorvausta, Jaakonsaari sanoo.

Yleinen kulukorvaus on tarkoitettu kattamaan kuluja, joita parlamentin jäsenille aiheutuu edustajan pestin hoitamisesta, kuten toimiston ylläpito-, televiestintä- ja postikuluista sekä tietoliikennelaitteisiin liittyvistä menoista.

Jaakonsaari uskoo, että meppien välillä on eroja siinä, kuluuko raha oikeasti varsinaisiin työstä aiheutuviin kuluihin. Hän nostaa esiin sen, että rahasumma voi olla esimerkiksi Romaniassa, jossa on EU-maittain matala hinta- ja palkkataso, paljon merkittävämpi kuin jossakin toisessa EU-maassa.

– Siinä on tultu kuitenkin siihen tulokseen, että kontrolli tulisi maksamaan paljon, koska pitäisi perustaa useita virkoja, jotka kävisivät kuitteja läpi, Jaakonsaari kertoo.

Jaakonsaaren mukaan suunnitteilla on kuitenkin toimenpiteitä, joiden avulla voitaisiin lisätä avoimuutta kulukorvausten käytössä.

– Se on ihan hyvä. Siihen, mikä se tapa olisi, ei ole löytynyt vielä yksimielisyyttä, hän kertoo.

Mepeille kustannetaan myös matkakulut, joita työstä aiheutuu paljon. Matkoja korvataan vuosittain enintään 4 454 eurolla, mutta kuitenkin todellisten kulujen mukaan ja matkalippuja sekä tositteita vastaan. Matkan syyn täytyy olla jäsnenen osallistuminen parlamentin virallisiin kokouksiin, kuten täysistuntoihin ja valiokuntien sekä työryhmien kokouksiin.

Matkakulukorvaus maksetaan lyhyimmän ja käytännöllisimmän matkustustavan mukaan. Matkaliput ja tositteet on pidettävä tallessa, muuten kulukorvaukset jäävät saamatta. Mepeille voidaan maksaa myös kiinteämääräinen vuosittainen matkakulukorvaus, jolla korvataan muun muassa asumis- ja matkakulut.

Lisäksi parlamentin jäsenille maksetaan enintään 24 vuosittaista matkaa mepin omassa kotimaassa. Myös matkakulukorvaukset ovat mepeille verovapaita.


Myös veroton 320 euron päiväraha on merkittävä tulonlähde edustajille. Raha maksetaan jokaiselta päivältä, jona meppi osallistuu parlamentin viralliseen kokoukseen yhteisön alueella. Jäsenen on todistettava osallistumisensa allekirjoittamalla virallinen läsnäolorekisteri.

Mepit saavat keskenään eri verran päivärahaa riippuen siitä, kuinka monessa valiokunnassa yksittäinen meppi istuu ja kuinka usein valiokunnat kokoustavat.

Päivärahaa kertyy vähemmän, jos meppi ei näyttäydy istunnoissa. Parlamentti pienentää summaa 50 prosenttia niiden jäsenien kohdalla, jotka eivät ole läsnä puolessa nimenhuutoäänestyksistä, jotka pidetään Strasbourgissa istuntojaksojen aikana tiistaisin, keskiviikkoisin ja torstaisin sekä Brysselissä istuntojakson toisena päivänä.

Kun meppi täyttää 63 vuotta, hänellä on oikeus vanhuuseläkkeeseen, joka on 3,5 prosenttia palkasta kultakin täydeltä vuodelta, jonka aikana hän on toiminut edustajana. Enintään osuus voi olla 70 prosenttia. Vanhuuseläkkeet maksetaan EU:n talousarviosta.
Osa mepeistä saa myös lisäeläkettä, joka maksetaan varsinaisen eläkkeen päälle. Lisäeläkkeestä ollaan hankkiutumassa eroon, ja mepit, jotka on valittu heinäkuun 2009 jälkeen eivät ole oikeutettuja siihen.

Tehtävänsä jättävä meppi saa siirtymäkorvausta, joka vastaa edustajanpalkkiota. Oikeutta korvaukseen kertyy kuukauden verran kutakin vuotta kohti, jonka aikana henkilö on ollut meppinä. Enintään siirtymäkorvausta voi saada kuitenkin kaksi vuotta.

Siinä tapauksessa, jos entinen meppi vastaanottaa edustajan pestin toisessa parlamentissa tai alkaa työskennellä julkisessa virassa, uusista tehtävistä maksettava palkka vähennetään siirtymäkorvauksesta.

Jos jäsen on taas samanaikaisesti oikeutettu vanhuuseläkkeeseen tai työkyvyttömyyseläkkeeseen, hän ei voi saada samalla siirtymäkorvausta, vaan henkilön on valittava, kumpaa etuutta hän tahtoo nostaa.

Artikkeliin on haastateltu Euroopan unionin Suomen toimistoa ja Verohallintoa.