Kolmen kohdan ohje: Mitä voi tehdä, jos huoli läheisen saamista hoivapalveluista heräsi?

Epäkohtia voi lähteä ratkomaan kolmen kohdan ohjeella.

29.1.2019 19:50

Sosiaalihuollon asiakkaalla on oikeus tehdä muistutus tai kannella saamastaan sosiaalihuollon palvelusta. Ennen muistutuksen tai kantelun tekemistä on suositeltavaa selvittää tapahtuneet puutteet tai virheet sen tahon kanssa, jolta palvelun on saanut.

– Paras tapa on ottaa ensin yhteyttä sosiaalihuoltoa tarjoavan yksikön johtajaan, kertoo sosiaalihuoltoyksikön päällikkö Eija Hynninen-Joensivu Etelä-Suomen aluehallintovirastosta.

Jos asia ei sillä selviä, toinen keino on muistutuksen tekeminen sosiaalihuollon yksikköön. Kolmas keino on tehdä kantelu aluehallintovirastolle.

Hoivapalveluissa ilmenneet epäkohdat nousivat julkisuuteen, kun Valvira määräsi vastikään Kristiinankaupungissa sijaitsevan Ulrika-hoitokodin toiminnan keskeytettäväksi. Hoitokoti siirrettiin pikavauhtia Esperiltä kaupungin vastuulle.

Havaitut epäkohdat liittyivät muun muassa siihen, ettei hoitohenkilökuntaa ollut riittävästi, puutteelliseen perushoitoon ja -hoivaan, lääkehoidon asianmukaisuuteen, asiakkaiden hoitoisuustietojen puutteellisuuteen ja toimintayksikön lähiesimiestyöhön.

Muistutus

Sosiaalihuollon laatuun tai siihen liittyvään kohteluun tyytymätön asiakas voi tehdä muistutuksen sosiaalihuollon toimintayksikön vastuuhenkilölle tai sosiaalihuollon johtavalle viranhaltijalle.

Jos asiakas ei sairauden, henkisen toimintakyvyn vajavuuden tai muun vastaavan syyn vuoksi kykene itse tekemään muistutusta, sen voi tarvittaessa tehdä hänen laillinen edustajansa, omaisensa tai muu läheisensä.

Muistutus tulee tehdä pääsääntöisesti kirjallisesti.

Kunnan nimeämä sosiaaliasiamies avustaa tarvittaessa muistutuksen tekemisessä.

Toimintayksikön tai johtavan viranhaltijan on kirjattava muistutus ja käsiteltävä se asianmukaisesti ja annettava siihen kirjallinen perusteltu vastaus kohtuullisessa ajassa muistutuksen tekemisestä.

Jos muistutus ei riitä, kantelun voi tehdä aluehallintovirastolle, jossa valvotaan sosiaalihuollon palveluita.  

Kantelu

Viranomaisen, siihen palvelusuhteessa olevan tai muun julkista hallintotehtävää hoitavan lainvastaisesta menettelystä tai velvollisuuden täyttämättä jättämisestä voi jokainen tehdä kantelun sosiaalihuoltoa valvovalle viranomaiselle.

Sosiaalihuoltoa koskeva kantelu tehdään aluehallintovirastoon vapaamuotoisesti tai kantelulomakkeella. Lomake löytyy aluehallintoviraston nettisivuilta.

Kantelussa tulee esittää käsitys siitä, millä perusteilla sosiaalihuollossa tapahtunutta menettelyä on pidettävä virheellisenä.

Kantelussa on riittävästi yksilöitävä kantelun kohteena oleva menettely ja ajankohta.

Kahta vuotta vanhemmasta asiasta tehtyä hallintokantelua ei tutkita, ellei siihen ole erityistä syytä.

Valvova viranomainen ryhtyy niihin toimenpiteisiin, joihin se kantelun perusteella katsoo olevan aihetta. Jos valvova viranomainen arvioi, että kantelun johdosta ei ole aihetta ryhtyä toimenpiteisiin, siitä ilmoitetaan kantelun tekijälle.

Osion tuoreimmat

Luitko jo nämä?