Valtion tehtävät muuttuneet voimakkaasti viestinnässä

Valtion tehtävät ovat muuttuneet voimakkaasti viestinnän alueilla. Hallinnonalallaan liikenne- ja viestintäministeriö toimii strategisena vaikuttajana ja ohjaajana, sääntelijänä sekä omistajana. Samalla viranomaistehtävät korostuvat, kun tarvitaan selkeitä pelisääntöjä ja peruspalvelujen takaamista.

4.2.2002 14:15

Liikenne- ja viestintäministeriö on linjannut liikenteen, viestinnän ja omistajatoiminnan tavoitteensa toiminta- ja taloussuunnitelmaan (TTS) vuosille 2003-2006.

Ministeriön tehtävänä on ylläpitää, ohjata ja tukea eri liikennemuodoista koostuvaa liikennejärjestelmää. Ministeriö vastaa myös 18 miljardin euron liikenneväyläomaisuutensa ylläpidosta ja kehittämisestä. Viestintäpoliittisena tavoitteena on avoin tietoyhteiskunta, jossa palveluiden saatavuudessa ei ole suuria eroja väestöryhmien ja alueiden välillä.

Eräistä valtion virastoista ja liiketoiminnasta on muodostettu liikelaitoksia ja osakeyhtiöitä. Ministeriö korostaa omistamiensa liikelaitosten ja yritysten liiketoiminnan ja arvon kehitystä.

Omistajaintresseillä ei vaikutusta politiikkaan

Talous- ja toimintasuunnitelmassa painotetaan liikenne- ja viestintäministeriön kehittävän toimintaansa ja organisaatiotaan jatkuvasti siten, että viestintä- ja liikennepolitiikkaa voidaan harjoittaa tasapuolisesti huolimatta valtion mahdollisista omistajaintresseistä.

Ministeriön omistajuus ja poliittinen ohjaus hallinnonalan yhtiöissä ja liikelaitoksissa on eriytetty selkeästi toisistaan. Asiat käsitellään niin, ettei intressiristiriitoja synny.

Ministeriön rooli sääntelijänä ja omistajana tulee esille varsinkin pörssiyhtiöiden kohdalla. Liikenne- ja viestintäpoliittisiin tavoitteisiin ei pyritä omistajaohjauksella, eikä valtion enemmistöomistuksessa olevilla yhtiöillä ole erityisiä oikeuksia tai velvollisuuksia. Sääntelijänä valtio kohtelee kaikkia yrityksiä tasapuolisesti. Omistamiensa yhtiöiden operatiivisiin asioihin ministeriö ei puutu.

Pohjana kaksi rahoitustasoa

Liikenne- ja viestintäministeriön toiminta- ja taloussuunnitelma vuosille 2003-2006 on aikaisempien suunnitelmien tavoin laadittu kahden eri rahoitusvaihtoehdon mukaan. Perussuunnitelmien pohjana on vuoden 2002 talousarvio. Kehittämissuunnitelmissa puolestaan esitetään kehittämisen edellyttämä lisärahoitustarve.

Ministeriön hallinnonalan kokonaisbudjetti vuodelle 2002 on 1,32 miljardia euroa. Peruslaskelman mukaan määrärahat vuonna 2003 olisivat 1,34 miljardia ja 1,23 miljardia euroa vuonna 2006. Kehittämissuunnitelmien täysimittaiseen toteutumiseen vaadittaisiin 1,57 miljardia euroa vuonna 2003 ja 1,55 miljardia vuonna 2006.

Kohti tietoyhteiskuntaa

Kaikille kansalaisille ja elinkeinoelämälle halutaan turvata edulliset ja korkealaatuiset viestintä- ja tietoyhteiskuntapalvelut. Laajakaistaiset tietoliikenneyhteydet pyritään takaamaan kaikkien kansalaisten ulottuville vuoden 2005 loppuun mennessä. Lähtökohtana on, että yhteyksien rakentajat ovat kaupallisia yrityksiä.

Tulevaisuuden haasteena on samalla se, miten vältetään tilanne, jossa osa väestöstä jää kokonaan teknologian kehityksen ja uusien palvelujen ulkopuolelle.

Kansalaisten on pystyttävä luottamaan siihen, että heidän yksityisyyttään kunnioitetaan. Lainsäädännöllä huolehditaan, että tietoyhteiskunnan palvelut ovat turvallisia käyttää. Tietoverkot on suojattava ulkopuoliselta väärinkäytöltä.

Viestintäverkkojen tekniikka ja kattavuus ovat Suomessa pitkällä, mutta palvelujen käyttö ja sisältö eivät yllä yhtä hyvälle tasolle. Suunnittelukaudella 2003-2006 luodaan edellytykset sisällön monipuolistamiselle ja laadun parantamiselle. Viestintävälineiden sisällön itsesääntelyä kehitetään ja erityistä huomiota kiinnitetään Internetin haitallisen ja vahingollisen sisällön torjumiseen.

Kilpailua kannustetaan

Lainsäädännön tavoitteena on edistää tietoyhteiskuntapalvelujen kysyntää ja tarjontaa lisäämällä verkkojen välistä kilpailua ja avoimuutta. Viestintämarkkinalainsäädännön kokonaisuudistus alkoi vuoden 2001 puolella verkkolainsäädännön yhtenäistämisellä ja radiolainsäädännön uudistamisella.

Liikenne- ja viestintäministeriön tavoitteena on saada aikaan koko maahan tehokkaasti kilpailtu, luotettava ja välityskykyinen viestintäverkosto. Vaihtoehtoisten laajakaistaisten yhteyksien tarjoamista kaikissa viestintäverkoissa edistetään.

Radion ja television digilähetysten käynnistymistä seurataan ja tarvittaessa puututaan ongelmatilanteisiin.

Osion tuoreimmat

Luitko jo nämä?