Liiketoiminnan tarpeet ohjaavat tietotekniikan kehittämistä

Tietotekniikan kehittämistä ohjaavat nyt entistä selkeämmin liiketoiminnalliset lähtökohdat. Päätöksenteko keskittyy ja IT-päätökset tehdään ylimmän johdon tasolla yhdessä tietohallintojohdon kanssa, ilmenee Market-Vision tutkimuksesta.

7.10.2003 10:34

Tutkimuksen mukaan ulkopuolisia palvelutoimittajia hyödynnetään mahdollisimman paljon erityisesti perustietotekniikan ja tuotannon alueilla. Palvelutoimittajien määrää supistetaan kustannussäästöjen aikaansaamiseksi. Merkittävimmät kehitysprojektit koskivat toiminnanohjausjärjestelmiä, sovellusten yhtenäistämistä, asiakashallintaa, extranet-ratkaisuja, työasemaympäristön kehittämistä sekä tietoturvaratkaisuja.

Market-Visio teki HP:n toimeksiannosta tutkimuksen suomalaisten suuryritysten tämän hetken liiketoiminnan ja tietotekniikan haasteista, näkymistä ja painopistealueista.

Tutkimukseen osallistui 19 tietohallintojohtajaa teollisuudesta, palveluista, rahoituksesta ja tietoliikenteestä sekä julkisyhteisöistä. Kaikki tutkitut yritykset olivat Suomen sadan suurimman yrityksen joukossa. Tutkimus toteutettiin syvällisenä haastattelututkimuksena kesän 2003 aikana. Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää, miten hyvin HP:n Adaptive Enterprise -visio sopii yhteen suomalaisten organisaatioiden tämän hetkisten tarpeiden ja haasteiden kanssa. Tutkimuksessa keskityttiin viiteen pääalueeseen: toimialojen kehityssuunnat, yritysten kehityssuunnat, liiketoiminnan ja tietotekniikan yhdenmukaistaminen, yritysten IT-arkkitehtuuri sekä yritysten ketteryys ja sen mittaaminen. Yritysfuusiot ja kiristyvä kilpailu Yrityksen kehityssuunnista nousevat selkeästi esille lisääntyneet yritysfuusiot useilla toimialoilla markkina-aseman ja kilpailukyvyn vahvistamiseksi. Toimialojen rajat hämärtyvät, samoin kilpailutilanne joillakin aloilla.

Muuttuneet asiakastarpeet sekä EU:n luomat tehokkuusvaatimukset erityisesti julkisella sektorilla tuovat uusia haasteita. Kasvua haetaan uusilta markkina-alueilta Venäjältä, Baltiasta ja Kauko-Idästä. Yritykset käyvät läpi laajoja muutosprosesseja toiminnan tehostamiseksi sekä ydinprosesseissa että tietojärjestelmissä. Tietotekniikan rooli kasvaa ja reaaliaikaisen tiedon tarve päätöksenteon tueksi lisääntyy. Investoinnit eivät juuri näytä kasvavan lähiaikoina. Kun niukan talouskasvun aikana on karsittu kaikki 'löysä' pois, käytettävissä olevat resurssit suunnataan tiukasti kilpailukykyä edistäviin hankkeisiin. Yritykset haluavat keskittää omat niukat resurssinsa ydinosaamiseensa. Ydinliiketoimintaan keskittyminen samoin kuin osaamisen puute omassa organisaatiossa saattavat laukasta ulkoistushankkeita. Ostetaan osaamista, jota itseltä ei löydy, ja jota pidetään liian kalliina hankkia ja ylläpitää. It-arkkitehtuurit yksinkertaisemmiksi It-arkkitehtuurit koetaan liian monimutkaisiksi ja niitä pyritään yksinkertaistamaan erilaisilla sovellusten uusimis- ja integrointihankkeilla. Arkkitehtuuripäätökset nähdään pitkän aikavälin investointeina.

Jo nyt on aloitettu erilaisia konsolidointiprojekteja etenkin palvelimissa, levyjärjestelmissä, fyysisissä tiloissa, sovelluksissa sekä myös sopimuksissa, mikä näkyy palvelutoimittajien vähentämistarpeessa. It-ympäristöjä halutaan selvästi yksinkertaistaa, standardisoida, integroida sekä rakentaa modulaarisiksi joustavuuden kasvattamiseksi.

It nähdään mahdollistajana liiketoiminnan kehittämisessä. Kustannusten leikkaaminen, nopeampi innovointi ja it:n liiketoiminnalle tuoma lisäarvo ovat tärkeimpiä osatekijöitä.

Tietotekniikan kehittämisen tärkeyslistalla nousee selkeäksi ykköseksi tietoturva, kun sen sijaan esimerkiksi web-palveluja ei nähdä merkittävänä tietotekniikan kehittämisen osa-alueena. Muita kehityskohteita ovat sovellusten helpompi integrointi ja yritystason arkkitehtuurit. Liiketoiminnan ja tietotekniikan kannalta tietohallintojohtajat näkivät haasteina erityisesti muutoksen johtamisen ja osaamisen kehittämisen, arkkitehtuurien hajanaisuuden sekä muutosvaatimukset it-osaajista business-osaajiksi. Vahvuutena vastaajat pitivät sitä, että liiketoiminta- ja it-strategia olivat linjassa ja johto on sitoutunut tietotekniikan kehittämiseen. HP julkisti palveluja

HP:n tavoite tutkimukselle oli ymmärtää, miten HP:n Adaptive Enterprise -strategia sopii yhteen liikkeenjohdon IT-haasteiden kanssa.

Tutkimuksen tuloksesta HP:n toimitusjohtaja Paul Paukku toteaa, että HP:n Adaptive Enterprise -strategia sopii yksi yhteen yritysjohdon tarpeiden kanssa.

- Tarjoamme ratkaisuja, joiden tavoitteena on yksinkertaistaa it-ympäristöt ja hallita niitä tehokkaasti integroimalla erillisiä teknologiasaarekkeita. Standardin mukaiset ratkaisut ja modulaarisuus ovat olennainen osa ydinosaamistamme, Paukku jatkaa. HP julkisti tiistaina kaksi yritysten ketteryyttä ja it-ympäristöjen joustavuutta lisäävää palvelua.

Agility Assessment Service on HP:n ja INSEADin yhdessä kehittämä mittaristo ketteryyden mittaamiseen muutostilanteissa. Integrated Support -palvelu puolestaan auttaa asiakasta monimerkkisen IT-ympäristön hallinnoinnissa.

HP ottaa hallintaansa paitsi omat, myös muiden tärkeimpien laite- ja ohjelmistotoimittajien, esimerkiksi IBM:n, Dellin, Ciscon, Microsoftin, SAPin ja Lexmarkin sopimukset.

Osion tuoreimmat

Luitko jo nämä?