Populismin nousu on euroeliitin oma vika

Analyysi
Ensi viikon eurovaaleissa tyytymättömän kansan kiukkuiset äänet kasvattavat protestipuolueiden kannatusta, jos kannatuskyselyt pitävät kutinsa. Vanhat valtapuolueet pysyvät vallassa mutta entistä heikompina. Valtaeliitti pelkää ja paheksuu populismin nousua – vaikka se on euroeliitin oma vika.


Erityyppiset protesti- ja vaihtoehtopuolueet saavat ensi viikon eurovaaleissa entistä suuremman kannatuksen useimmissa Euroopan unionin (EU) jäsenmaissa, jos kansa äänestää niin kuin ennakkotiedustelut väittävät.

Perinteisten valtapuolueiden edustajat paheksuvat protestipuolueiden vaaliväitteitä samoin kuin niiden kannatusta populismiksi. Protestipuolueet taas houkuttelevat kannattajia arvostelemalla valtapuolueita elitistisiksi ja eliitin edunvalvojiksi.

Olivatpa väitteet ja vastaväitteet oikeassa tai väärässä, kulkee yksi ensi viikon vaalien rintamalinjoista populismin ja elitismin välissä. Popula – kansa – ottaa vaaleissa mittaa valtaa pitävästä eliitistä.

Vaaliennusteiden perusteella tiedossa on vallan siirtymää ja ehkä myös pirstaloitumista mutta ei sentään varsinaista vallankumousta.

Nousevat protestipuolueet voivat ennakkotietojen mukaan saada yhteensä jopa viidesosan EU-parlamentin paikoista, mutta niiden yhteinen valta voi silti jäädä keskinäisten näkemyserojen takia tätä pienemmäksi.

Todennäköisesti eurooppalaisen politiikan kartta silti muuttuu merkittävällä tavalla.

Ensi viikon vaalit ovat EU-vaalit, mutta kaikki vaaleihin osallistuvat puolueet, ehdokkaat – ja uurnilla äänensä antava yleisö – ovat kansallisia. Siksi ensi viikon vaalit voivat näyttää suuntaa myös kansallisiin vaaleihin.

Vallaton enemmistö ja
valtaa pitävä vähemmistö


Tavallisen "vallattoman" kansan enemmistön ja valtaa pitävän vähemmistön vastakkainasetteluun ei tarvitse muodostaa minkäänlaista poliittista tai moraalista kantaa ilmiön puolesta tai sitä vastaan sen oivaltamiseksi, että kyse on tärkeästä ja lisäksi voimistuvasta ilmiöstä.

Samoin ilmiön syitä ja seurauksia on mahdollista puntaroida asettumatta millekään puolelle tai vastapuolelle. Näin on tässäkin kirjoituksessa tarkoitus toimia.

Niinpä arvio populismin voimistumisesta on tässä "vain" viileä arvio eikä se ota kantaa ilmiön puolesta tai sitä vastaan.

Sama koskee johtopäätöstä, jonka mukaan populismin nousu on eliitin omaa syytä. Sekin on "vain" viileä johtopäätös, joka ei asetu sen enempää populistien kuin eliitinkään puolelle.

Myös jako "vallattoman kansan enemmistöön" ja "valtaa käyttävään vähemmistöön" on tässä neutraali ja perustuu edustuksellisen kansanvallan arkitodellisuuteen.

Kaikista EU-maiden kansalaisista valtaa käyttää EU-parlamentissa noin 750 ja jäsenmaiden kansallisissa parlamenteissa yhteensä muutama tuhat. Loput yli 300 miljoonaa EU-kansalaista eivät käytä valtaa yhdessäkään parlamentissa.

Ylivoimainen enemmistö kansalaisista käyttää poliittista valtaa "vain" äänestyskopissa. Ja jos enemmistö on syystä tai toisesta tyytymätön valtaa käyttävään vähemmistöön, näkyy tämä tyytymättömyys vaaleissa.

Tavallisen kansan ja
eliitin vastavoimat


Eri EU-maissa kannatustaan lisänneet protesti- ja vaihtoehtopuolueet ovat keskenään hyvin erilaisia ja niiden kannatus ilmentää hyvin erilaisia tyytymättömyyden aiheita.

Yhteistä niille on kuitenkin "tavallisen kansan" tyytymättömyys vallitseviin oloihin ja "vanhaa valtaa" edustavaan eliittiin. Tyytymättömien tulkinta on suoraviivainen, ja sen mukaan "vanha valta" on vastuussa vallitsevista oloista kaikkine epäkohtineen ja puutteineen.

Ensi viikon vaaleissa tyytymättömyys kohdistuu EU-parlamenttiin siitä huolimatta, että suuri osa tyytymättömyydestä on kansallista perua. Ja siitä huolimatta, että nyt väistyvä parlamentti ei olisi saanut koko vaalikautensa mittaista talouskriisiä aikaan vaikka olisi varta vasten yrittänyt.

Sitä ei kuitenkaan minkään lajin järkeily tai todistelu muuta miksikään, että "vanha valta" ei kyennyt estämään talous- ja rahoituskriisiä – eikä se ole kunnolla vielä kyennyt taltuttamaan kriisiä.

EU-parlamentin edellisten vaalien aikaan vuonna 2009 europäättäjät vielä ylpeilivät sillä, että Yhdysvalloista alkanut finanssikriisi ei juurikaan koskisi Eurooppaa eikä varsinkaan euroaluetta.

Ainakin protestiäänen ensi viikolla antavat äänestäjät muistanevat tuollaiset kehut ja sen, kuinka pahasti nuo kehut menivätkään pieleen. Pian kehujen jälkeen kävi nimittäin täsmälleen toisin kuin kehujen mukaan piti: euroalue suistui syvimpään ja sitkeimpään kriisiin.

Vaalikaudella kahdeksan
miljoonaa uutta työtöntä


Kaikkein tyytymättömimpiä kansalaisia tuskin lohduttaa yhtään se, että kriisi olisi pahimmassa tapauksessa voinut olla vielä ankarampi kuin se on ollut, tai että osa EU-maista on jo toipumaan päin.

Tyytymättömimpiä lienevät työttömiksi joutuneet ja ne, joita talouskriisi on muutoin kohdellut kaltoin. Eurooppalaisten protesti- ja vaihtoehtopuolueiden kannatus onkin kasvanut suunnilleen samaa tahtia kuin työttömyys on lisääntynyt.

EU-parlamentin päättyvä vaalikausi alkoi viisi vuotta sitten suunnilleen samaan aikaan kuin talouskriisi, ja siitä lähtien työttömyys varsinkin euroalueen heikoimmissa maissa on kasvanut räjähdysmäisesti.

Euroalueella on nyt noin kahdeksan miljoonaa työtöntä työnhakijaa enemmän kuin viisi vuotta sitten. Työllisten määrä on samaan aikaan supistunut viisi miljoonaa. Väkimäärä on kasvanut melkein kymmenen miljoonaa.

Työttömyysaste oli euroalueella viisi vuotta sitten seitsemän prosenttia, nyt se on 12 prosenttia. Kriisimaista eniten työttömiä on Kreikassa, jonka työttömyysaste on yli kaksin verroin euroalueen keskiarvoa suurempi.

Protestipuolueiden
kaksi ääripäätä


Kriisi on koetellut kaikista euromaista rujoimmin Kreikkaa, joten ei liene suuren suuri yllätys, että protestipuolueiden kannatus on suurinta juuri Kreikassa. Vaaliennusteet povaavat Kreikan jyrkästi EU-vastaisille puolueille jopa 40 prosentin kannatusta.

Kreikassa korostuu myös protestiäänien hajonta, sillä tyytymättömien äänet jakautuvat poliittisen värikartan vastakkaisille äärilaidoille.

Protestipuolueista suurempi Syriza edustaa sosialismin äärimmäistä vasenta laitaa ja pienempi Kultainen aamunkoitto edustaa riippumattomien arvioiden mukaan suoranaista uusnatsismia ja on näin ollen oikean äärilaidan tuolta puolen.

Kreikan protestipuolueita erottaa toisistaan likimain kaikki muut piirteet ja pyrkimykset kuin jyrkkä EU-vastaisuus ja se, että ne ovat kumpikin nousseet Kreikan parlamenttiin tämän kriisin aikana.

Vaikka Kreikan tyytymättömien protestiäänet eivät yksin riitä huojuttamaan EU-parlamentin tai muiden EU-maiden "vanhaa valtaa" mihinkään suuntaan, kuvaa Kreikan protestitunnelma tyytymättömyyttä kautta EU-maiden.

Kaikki EU-maiden tyytymättömät eivät ole äärilaidan sosialisteja eivätkä varsinkaan uusnatseja, eivätkä kaikki tyytymättömät ole kriisimaiden kansalaisia tai työttömiä – mutta he ovat tyytymättömiä ja heitä on paljon.

Talouslinja ollut liian
tiukka tai liian löysä


Kreikan ja muiden kriisimaiden ja omalla tavallaan myös kaikkien muidenkin euromaiden tyytymättömiä äänestäjiä yhdistää tyytymättömyys kriisin vaikutuksiin, EU:n talouspäättäjien kriisitoimiin ja kriisin aikaiseen talouspolitiikkaan.

Kriisimaissa työttömät ja muut kriisin koettelemat kansalaiset ovat tyytymättömiä omaan kohtaloonsa ja siihen, että heidän näkökulmastaan kohtuuttoman ankarat kriisitoimet ja liian tiukka talouspolitiikka näyttävät vain pahentaneen heikoimpien oloja.

Muissa kuin kriisimaissa tyytymättömät ovat tympääntyneitä talouskehityksen heikkouteen ja siihen, että heidänkin maansa on käyttänyt voimia kriisitoimiin, jotka ovat heidän näkökulmastaan lisäksi olleet aivan liian lepsuja ja talouspolitiikka liian löysää.

Kumpaakin tyytymättömien pelkistettyä pääryhmää yhdistää tyytymättömyys EU:n toimielimiin, kuten parlamenttiin, komissioon ja euroalueen keskuspankkiin EKP:hen, jotka näyttävät kriisin varjolla kahmineen itselleen entistä enemmän valtaa mutta eivät ole kuitenkaan saaneet taloutta kasvuun ja työttömyyttä laskuun.

Kriisimaissa EU-vastaisuus on paikoin kärjistynyt suoranaiseksi vihamielisyydeksi, sillä kriisin ja kriisitoimien aiheuttamat kärsimykset on helppo tulkita "troikan" syyksi.

Troikaksi kutsutaan EU-komission, EKP:n ja Kansainvälisen valuuttarahasto IMF:n ryhmää, joka on komentanut ja vahtinut kriisitoimien toteutusta rajuine vyönkiristyksineen. Troikan epäsuosiota kriisimaissa on lisännyt vyönkiristysten lisäksi se, että niitä on komentanut ulkomaita edustava ryhmä.

Liittovaltiokehitys
etenee ja ärsyttää


EU:n ja sen toimielimien nauttimaa luottamusta jäsenmaissa on heikentänyt kriisin ja kriisitoimien lisäksi se, että näiden kaiken aikaa edistämä liittovaltiokehitys on perin epäsuosittua likimain kaikissa jäsenmaissa.

EU:n tiivistyminen yhä yhtenäisemmäksi yhteisöksi näyttää kriisin kuluessa saavuttaneen ja sivuuttaneenkin lakipisteensä, ja yhdentyminen näyttää monin paikoin tehneen tilaa uudelle eriytymiselle.

Komission säännöllisesti toteuttama Eurobarometri-kyselytutkimus kertoo esimerkiksi, että EU:n toimielimien jäsenmaissa nauttima luottamus on heikentynyt kriisin alkamisesta lähtien ja on nyt heikoimmillaan sitten euroa edeltäneen ajan.

Luottamuksen hupeneminen ei ole estänyt esimerkiksi EU:n vaikutusvaltaista hallintokeskusta, komissiota, valmistelemasta hyvin pitkälle meneviä suunnitelmia unionin kehittämiseksi liittovaltion suuntaan. Seikkaperäisimmät suunnitelmat koskevat euromaita.

Jäsenmaissa liittovaltioajatukset ovat epäsuosittuja vahvimmista heikoimpaan. Vahvoissa maissa liitossa epäilyttää sitoutuminen jopa ikuisiin tulonsiirtoihin. Heikoissa maissa epäilyttää alistuminen ikuiseen talouskuriin.

Tästä todennäköisesti useimmille jäsenmaille yhteisestä vastahangasta huolimatta EU:n virkakoneisto valmistelee ja edistää liittovaltiokehitystä.

Tästä jääräpäisestä unionin tiivistämisestä kumpuavat protestiäänet ja populismin nousu ovat talouskurjuuttakin selkeämmin euroeliitin omaa syytä.

Analyysi

Kuva: Kimmo Mäntylä/Lehtikuva

 • ANAlyysi

Kommentit

  Näytä lisää

  Näitä luetaan!
  1. 1

   Sijoittajat tulppana asuntomarkkinoilla – ”Yksi varasi 20 asuntoa”

  2. 2

   Maailman kallein lääke vedetään pois markkinoilta

  3. 3

   277 miljoonan euron kohtalo ratkeaa Helsingissä torstaina klo 14 – ”vastuu myös Suomen valtiolla”

  4. 4

   Tokmanni etsii uutta toimitusjohtajaa

  5. 5

   UPM:n toinen tehdashanke etenee Uruguayssa – ei jää kiinni ainakaan rahoituksesta

  6. 6

   Ruotsalaisoperaattoreita epäillään kartellista – Telia yksi epäillyistä

  7. 7

   Kun ero tuli, miehellä oli 10 miljoonaa ja vaimolla kymppitonni – Ero voi viedä perintömökin tai elämäntyön

  8. 8

   Brittilehti: Suomi osoittaa, ettei euro toimi

  9. 9

   Yhä harvempi toimeentulotukihakemus hylätään

  10. 10

   Tulosyllättäjä UPM pomppasi pörssissä

  11. Näytä lisää
  1. 1

   Sijoittajat tulppana asuntomarkkinoilla – ”Yksi varasi 20 asuntoa”

  2. 2

   Maailman kallein lääke vedetään pois markkinoilta

  3. 3

   277 miljoonan euron kohtalo ratkeaa Helsingissä torstaina klo 14 – ”vastuu myös Suomen valtiolla”

  4. 4

   Jo perutut lauttamaksut iskivät saariston matkailuun? ”Alkukesä voi olla hankalaa”

  5. 5

   Google investoi Haminaan 800 miljoonaa – näin paljon jäi Suomeen

  6. 6

   Kun ero tuli, miehellä oli 10 miljoonaa ja vaimolla kymppitonni – Ero voi viedä perintömökin tai elämäntyön

  7. 7

   Sammon osakkeiden kohtalo kuumentaa tunteita – poliisille tutkintapyyntö salailusta

  8. 8

   Tokmanni etsii uutta toimitusjohtajaa

  9. 9

   Kriisissä rypevä Ericsson teki rajusti tappiota

  10. 10

   UPM yllätti tulosparannuksella – kysyntä oli hyvä etenkin Aasiassa

  11. Näytä lisää
  1. 1

   Kun ero tuli, miehellä oli 10 miljoonaa ja vaimolla kymppitonni – Ero voi viedä perintömökin tai elämäntyön

  2. 2

   Ruotsissa kokeiltiin 6 tunnin työpäivää täydellä palkalla – näin kävi rahanmenon

  3. 3

   ”Vaahto valui alas mäkeä aamulla” – näin vuokramökeillä rellestetään

  4. 4

   Kesko sulkee 42 Siwaa ja Valintataloa ja avaa 8 K-Marketia – katso lista kaupoista

  5. 5

   Kodin viemäri tukkeutui ja vesi nousi lattialle – asiakas hämmästyi, kun vakuutus ei korvannut

  6. 6

   Tällainen on keskimääräinen asuntolaina – onko sinulla enemmän vai vähemmän?

  7. 7

   Suomalaisille myyty tuhansia litroja väärennettyä moottoriöljyä

  8. 8

   Talo sai kuntotarkastajalta puhtaat paperit – kauppojen jälkeen synkät epäilykset heräsivät

  9. 9

   1500 ihmistä aikoo lakkoilla torstaina – ”Haluamme lähettää viestin hallitukselle, että tämä ei käy”

  10. 10

   Nordea: Varatkaa käteistä sunnuntaiksi

  11. Näytä lisää