Teijo

Kotimaa

Valikko

Sisäministeriö kartoitti: Nämä 21 riskiä uhkaavat Suomea

Turvallisuusselvitys
Vakavat tartuntataudit, energiasaannin vakavat häiriöt, vakava kemikaalionnettomuus, Suomeen kohdistuva terroristinen teko ja suuri merellinen onnettomuus. Muun muassa nämä riskit voivat toteutua Suomessa, ilmenee sisäministeriön tänään julkaisemasta selvityksestä.
Suomen kansallinen riskiarvio on valmistunut. Selvityksessä on hahmoteltu yhteensä 21 riskiskenaariota, jotka ovat Suomessa mahdollisia. IS kävi kaikki skenaariot läpi.

Selvityksessä on hahmoteltu Suomeen kohdistuvia äkillisiä tapahtumia, jotka vaativat viranomaisilta normaalista poikkeavaa toimintaa tai aiheuttavat tarpeen pyytää kansainvälistä apua. Skenaariot on jaettu laajasti yhteiskuntaan vaikuttaviin tapahtumiin ja vakaviin alueellisiin tapahtumiin.

Laajasti yhteiskuntaan vaikuttavia tapahtumaskenaarioita on kuusi. Jos joku näistä skenaarioista tapahtuu, se vaikuttaa merkittävästi yhteiskunnan toimivuuteen.

Selvityksen mukaan näihin riskeihin on varauduttava joka tapauksessa riippumatta niiden todennäköisyydestä. Tällaisia riskejä ovat esimerkiksi energiansaannin vakavat häiriöt sekä tietoverkkoihin liittyvät kyberriskit.

Vakavia alueellisia tapahtumaskenaarioita on 15 ja niiden vaikutukset rajoittuvat suhteellisen pienelle alueelle. Tapahtumat ovat sellaisia, että ne aiheuttavat vahinkoja ihmisille, omaisuudelle ja ympäristölle.

Tapahtumat saattavat aiheuttaa myös rajattuja häiriöitä kriittiselle infrastruktuurille tai elintärkeille toiminnoille. Vakavia alueellisia riskejä ovat esimerkiksi nopeasti syntyvä laaja tulva asutuskeskuksessa tai vakava raideliikenneonnettomuus.


1. Energiansaannin vakavat häiriöt

Sähkön häiriötön saatavuus on huoltovarmuuden kannalta erityisen kriittistä. Vakava sähkön saannin häiriö vaikuttaa yhteiskunnan kaikkiin toimintoihin ja voi vaarantaa kriittiset toiminnot ja väestön hyvinvoinnin.

2. Kybertoimintaympäristön riskit

Kyberrikoksiin liittyvät riskit voivat olla terroristisessa tarkoituksessa tai hyötymistarkoituksessa tehtyjä kyberrikoksia tai kriittiseen infrastruktuuriin kohdistuvia kyberhyökkäyksiä. Esimerkiksi sosiaali- ja terveystietojen tai poliisin järjestelmiin tallennettujen tietojen joutuminen vääriin käsiin loukkaisi merkittävästi kansalaisten perusoikeuksia. Se saattaisi vaarantaa myös viranomaisen toiminnan.

3. Maailmanlaajuisesti tai Suomen lähialueilla esiintyvät vakavat tarttuvat taudit ihmisiin

Influenssapandemia on yhteiskunnan kannalta merkittävä riski. Viimeisimmät laajat influenssapandemiat ovat puhjenneet 10–40 vuoden välein, ja uuden pandemian synnyn todennäköisyys on suuri. Pandemian aiheuttajaa, sen ajankohtaa ja vakavuutta on mahdotonta tietää etukäteen. Pandemian suorat vaikutukset terveydenhuoltojärjestelmälle ja muulle yhteiskunnalle ovat merkittävät, koska suuri joukko ihmisiä sairastuu ja monia kuolee.

4. Suomeen suoraan tai välillisesti kohdistuva turvallisuuspoliittinen kriisi

Alkuvuodesta 2014 kärjistynyt Ukrainan tilanne on esimerkki kriisistä, jossa käytetään poliittisen, taloudellisen ja sotilaallisen painostuksen keinoja, erikoisjoukkoja ja erityisesti informaatio-operaatioita. Suomeen kohdistuvat vaikutukset riippuvat vastustajan toimien laajuuden lisäksi myös omasta kansallisesta varautumisesta, vastatoimista sekä yhteiskunnan kriisinkestävyydestä. Suomeen ei kohdistu tällä hetkellä sotilaallisen voimankäytön uhkaa, mutta muutokset ovat mahdollisia, eikä sotilaallista uhkaa voida kokonaan sulkea pois.

5. Vakava ydinvoimalaitosonnettomuus Suomessa tai Suomen lähialueilla

Vakavan ydinvoimalaitosonnettomuuden mahdollisuutta ei voi kokonaan sulkea pois. Onnettomuus kotimaisella tai lähialueen ydinvoimalaitoksella voi aiheuttaa säteilyvaaratilanteen, jonka hoito edellyttää toimia kaikilta hallinnon aloilta ja tasoilta sekä yksityiseltä sektorilta. Vaikutukset voivat olla mittavat, jolloin tarvitaan yhteiskunnan laajaa panostusta haittojen torjumiseen ja vähentämiseen.

6. Aurinkomyrskyn 100 vuoden riskiskenaario

Suuria ja vaikutuksiltaan laajoja aurinkomyrskyn aiheuttamia häiriöitä esiintyy noin kerran 11-vuotisen aurinkosyklin aikana. Kerran 100 vuodessa arvellaan tapahtuvan puolestaan aurinkomyrskyjä, joiden vaikutukset tuntuisivat koko maassa ja useilla eri yhteiskunnan sektoreilla. Aurinkomyrskyjen vaikutuksesta esimerkiksi satelliittipohjainen tiedonsiirto keskeytyy ja sähkönjakelussa olisi ongelmia useiden päivien tai jopa viikkojen ajan. Samanaikainen ankara pakkasjakso vaikeuttaisi tilannetta merkittävästi.


7. Nopeahkosti syntyvä laaja tulva asutuskeskuksessa tai sen läheisyydessä

Ihmisten terveyttä ja turvallisuutta uhkaavat tulvat ovat Suomessa hyvin harvinaisia. Vahingot kohdistuvat pääosin rakennuksiin, infrastruktuuriin sekä irtaimistoon. Rahallisesti arvioituna tulvavahingot ovat olleet keskimäärin alle miljoona euroa vuodessa, mutta vuosien välinen vaihtelu on ollut suurta. Suomessa on 21 merkittäväksi nimettyä vesistö- ja meritulvariskialuetta, joilla tulvista arvioidaan olevan yleiseltä kannalta merkittäviä vahingollisia seurauksia.

8. Vakava kemikaali- tai räjähdysonnettomuus vaarallisia aineita käsittelevässä teollisuuslaitoksessa

Suomessa on satoja vaarallisia kemikaaleja käsitteleviä ja varastoivia laitoksia, joissa on vakavan kemikaali- tai räjähdysonnettomuuden vaara. Niissä sattuu kuitenkin erittäin harvoin vaikutuksiltaan laajoja ja vakavia suuronnettomuuksia. Vuosittain tilastoidaan useita pienempiä onnettomuuksia, joissa loukkaantuu tai jopa kuolee ihmisiä tai joissa vaarallisten aineiden vuoto aiheuttaa vaaraa ympäristölle.

9. Suuri merellinen onnettomuus

Merellä tapahtuvan suuronnettomuuden todennäköisyys arvioidaan melko pieneksi, mutta täysin mahdolliseksi. Itämeren kasvava meriliikenne, vaarallisten aineiden kuljetusten lisääntyminen, aluskoon kasvu, risteävä liikenne, vaikeakulkuinen merialue ja kovat talviolosuhteet pohjoisella Itämerellä lisäävät laajamittaisen merionnettomuuden uhkaa. Itämerellä sattuu keskimäärin noin 180 alusonnettomuutta vuodessa, joista Itämeren pohjoisosassa noin 70. Näistä hyvin vakavia onnettomuuksia on vuosittain keskimäärin kolme.

10. Vakava lentoliikenteen onnettomuus

Ilmailun kansainvälisen luonteen takia suomalaisen matkustajan kannalta suurin riski joutua ilmailuonnettomuuteen on jossain aivan muualla kuin Suomessa ja riski on yleisesti pieni lentojen määrään suhteutettuna.

11. Vakava raideliikenteen onnettomuus

Rautateiden matkustajaliikenteessä tehdään vuosittain 69 miljoonaa matkaa. Rautateillä kuljetetaan vuosittain myös noin 36 miljoonaa tonnia tavaraa. Junaonnettomuudet Suomessa ovat kuitenkin erittäin harvinaisia.

12. Vakava maantieliikenteen onnettomuus

Tieliikenteessä kuolee Suomessa vuosittain yli 200 ihmistä, joista osa maanteillä. Tieliikenteessä suuronnettomuudeksi katsotaan onnettomuus, jossa kuolee vähintään neljä ihmistä. Tällainen onnettomuus tapahtuu noin joka toinen vuosi.

13. Useampi yhtäaikainen laaja metsäpalo

Metsäpalojen lukumäärä on ollut vähäinen kansainvälisesti verrattuna. Suuret metsäpalot ovat mahdollisia erityisesti kesällä. Erityisen vaikeaksi tilanne muodostuisi, jos hyvin kuivan, kuuman ja tuulisen sään vallitessa syttyisi useita samanaikaisia laajoja metsäpaloja lähellä asutusta. Jos useita laajoja metsäpaloja palaa yhtä aikaa, on todennäköistä, että Suomen lentosammutuskalusto ei riitä kaikkialle. Suurissa metsäpaloissa tavallisesti ihmiset kyetään pelastamaan, mutta omaisuusvahingot saattavat muodostua suuriksi.

14. Suuri, laajasti yhteiskuntaan vaikuttava rakennuspalo kriittisen infrastruktuurin kohteessa

Kriittisen infrastruktuurin kohteissa tapahtuu vuosittain tulipaloja. Ensimerkiksi Turun yliopistollisen keskussairaalan vuoden 2011 sairaalapalossa oli suuronnettomuuden vaara. Savua levisi lähes koko rakennukseen. Kolme hoitohenkilökuntaan kuuluvaa joutui hoitoon hengitettyään savukaasuja. Taloudelliset vahingot olivat Onnettomuustutkintakeskuksen arvion mukaan 17,5 miljoonaa euroa. Suuret tulipalot ovat paikallisia, mutta mahdollisia lähes millaisessa kohteessa tahansa. Tavallisesti suuri tulipalo aiheutuu ihmisen virheellisen tai huolimattoman toiminnan takia.

15. Laaja tai pitkäkestoinen vedenjakeluhäiriö

Vedenjakelun keskeytyminen tai talousveden laadun heikkeneminen voi muodostaa vakavan uhan ihmisten hengelle, terveydelle ja monille yhteiskunnan elintärkeille toiminnoille. Nokian kaupungin alueella yli 8 000 ihmistä sairastui vuonna 2007, kun puhdistettua jätevettä pääsi talousvesiverkostoon.

16. Laajalle alueelle ulottuva talvimyrsky, johon liittyy pitkä pakkasjakso

Myrskyllä on merkittävä vaikutus niin ihmisten turvallisuuteen, talouteen kuin ympäristöön.

Voimakkaita myrskyjä ovat olleet muun muassa 22. syyskuuta 1982 Mauri-myrsky, 15.–16. marraskuuta 2001 Janika-myrsky ja 26. joulukuuta 2011 Tapani-myrsky. Talvella esiintyvän matalapainemyrskyn seuraukset voivat olla muuta vuodenaikaa vakavammat, mikäli siihen yhdistyy joko voimakas vedenpinnan kohoaminen Itämerellä tai myrskyä seuraava kireä pakkanen.

Lisäksi puihin tarttuva tykkylumi ja sitä seuraava voimakas tuuli voi aiheuttaa paljon puustovahinkoja sekä sähkönjakelun keskeytymisen, kun puut kaatuvat sähkölinjoille.

17. Ukkosmyrsky (rajuilma)

Voimakkaisiin ukkosiin voi liittyä rajua salamointia, suuria rakeita, syöksyvirtauksia, rankkasateita sekä trombeja. Rajuilmojen aiheuttamat vahingot ovat yleensä pienialaisempia kuin matalapainemyrskyjen, mutta rajuilmoissa vahingot voivat olla paikallisesti selvästi pahempia. Rajuilmat voivat olla yllättäviä ja siten niihin voi liittyä myös merkittävämpiä vaikutuksia vähäisen varautumisen vuoksi. Tunnettuja rajuilmoja ovat olleet muun muassa 5. heinäkuuta 2002 Unto-rajuilma ja kesän 2010 rajuilmat (Asta, Veera, Lahja, Sylvi).

18. Suomeen kohdistuva terroristinen teko tai terrorismi

Suomeen tai suomalaisiin kohdistuva terroristinen teko tai terrorismi voi olla organisoidun terroristijärjestön tekemä väkivaltainen teko. Se voi olla myös yksittäisten henkilöiden tai pienryhmien tekemä terroristinen teko. Organisoidun terrorismin väkivaltainen teko Suomessa aiheuttaisi merkittäviä seurausvaikutuksia. Isku voi kohdistua esimerkiksi Suomen poliittiseen järjestelmään, energiantuotantoon, jakeluverkostoon ja julkiseen liikenteeseen.

Suomi ei ole terrorijärjestöjen ensisijainen kohdemaa. Organisoituneen terrorismin uhka suoraan Suomea tai sen väestöä kohtaan on matala.

19. Vakava henkilöjoukkoon kohdennettu väkivallanteko

Kohdennetulla väkivallanteolla tarkoitetaan sellaisia väkivallantekoja, joissa teon tekijä valitsee ennakkoon tietyn uhrin väkivaltansa kohteeksi. Kohteita voi olla yksi tai useampi henkilö tai instituutio. Teot ovat suunniteltuja henkirikoksia, ei impulsiivisia tekoja, eivätkä onnettomuuksia. Ampumisiin liittyy harvoin ennakoivia uhkauksia (koulu-uhkaukset).

Tekijä yleensä viestii suunnitelmansa etukäteen jollekin vertaisryhmälleen. Suomessa tapahtuneiden kouluampumisten jälkeen ilmiö on tullut jäädäkseen ja on tällä hetkellä jatkuvasti läsnä. Poliisi on löytänyt toistuvasti useita joukkomurhia suunnittelevia henkilöitä, joilla on vasta suunnitteluvaihe tai vaihe, jossa tekijä työstää väkivaltafantasioitaan ja tekee alustavia suunnitelmia.

Ennalta ehkäisy ja varhainen puuttuminen ovat keinoja, joilla voidaan estää tapahtumia ennalta.

20. Isojen väkijoukkojen väkivaltainen liikehdintä

Euroopassa ilmenee vuosittain eri maissa suurten väkijoukkojen väkivaltaista liikehdintää, joka saattaa jatkua jopa useamman päivän ajan. Tällainen mellakointi alkaa usein joko suuresta mielenosoituksesta tai tietyllä alueella syntyvästä ihmisten tyytymättömyyden ja jännitteiden purkautumisesta. Suurten väkijoukkojen väkivaltaista liikehdintää on nähty viime vuosina muun muassa Ruotsissa, Tanskassa, Saksassa, Ranskassa ja Englannissa.

Myös Suomessa voi syntyä laajamittaisia ja väkivaltaisia levottomuuksia, joihin hallitsemiseen poliisin voimavarat eivät riitä. Levottomuudet vaikuttavat yhteiskunnan toimintoihin sekä heikentävät konkreettisesti ja vakavasti kansalaisten turvallisuutta. Samalla levottomuudet vaikuttavat Suomen ulkoiseen kuvaan heikentävästi.

Riskiä levottomuuksien syntymiseen kasvattavat kansalaisten arkeen vaikuttavat yhteiskunnalliset epäkohdat ja eriarvoisuuden kokemukset, syrjäytyneisyyden lisääntyminen, ääriliikkeiden merkityksen kasvu, sosiaalisen median vaikutus ja kiristynyt yleismaailmallinen tilanne.

21. Laajamittainen maahantulo

Viime vuonna turvapaikanhakijamäärät kääntyivät jyrkkään kasvuun ja tämän vuoden loppuun mennessä Suomeen arvioidaan tulevan noin 30 000–35 000 turvapaikanhakijaa. Määrällisesti eniten hakijoita on tullut Irakista, Afganistanista ja Somaliasta.

Laajamittaisen maahantulon tilanteeseen liittyy riski siitä, ettei maahantulijoiden rekisteröintiä ja vastaanottoa pystytä järjestämään hallitusti eikä oleskelulupamenettelyä toteuttamaan nopeasti. Taloudellista riskiä lisää se, jos kielteisen päätöksen saaneiden maasta poistamista ei onnistuta toteuttamaan sujuvasti.

Kommentit

  Näytä lisää
  Kommentointi on päättynyt
  Näitä luetaan!
  1. 1

   Poliisi etsii 7-vuotiasta Aleksia – ei tullut koulusta kotiin Kouvolassa

  2. 2

   Virtsa värjäsi taloyhtiön uudet parvekelasit keltaisiksi – syyksi paljastui yläkerrassa asuva opiskelijatyttö

  3. 3

   Tuhannen tölkin olutpaketti muuttui vitsistä todeksi – menekki yllätti panimon täysin

  4. 4

   Mies vei tavarataloon 22 000 euroa muovikassissa – oletti rahojen päätyvän tulevalle morsiamelleen

  5. 5

   IS:n vapputietovisa: Jos saat yli 5 oikein, sinulla on hyvä yleissivistys

  6. 6

   Pohjois-Korea testasi taas ballistista ohjusta – USA: laukaisu epäonnistui

  7. 7

   Takavuosien Bond-tyttö menetti kaiken – elää rahattomana ja kodittomana: Kuuden hengen perhe ahtautui nuhjuiseen motelliin

  8. 8

   Hyvän mielen lappu porraskäytävässä nosti taloyhtiön tunnelmaa: näyttelijä ilmoitti 90-vuotisjuhlistaan – ”voi kuulua meteliä”

  9. 9

   Povipommi Katie Price jätti 9-vuotiaan tyttärensä lentokentälle ja lähti lomalle: ”Jouduin tekemään valinnan”

  10. 10

   Pikajuna törmäsi pakettiautoon Vaasassa, kaksi ihmistä kuoli – ”Pakettiautosta ei ole kuin puolet jäljellä”

  11. Näytä lisää
  1. 1

   Virtsa värjäsi taloyhtiön uudet parvekelasit keltaisiksi – syyksi paljastui yläkerrassa asuva opiskelijatyttö

  2. 2

   Samantha sai 14-vuotiaana tietää hirvittävimmän mahdollisen totuuden isänsä teoista – asia paljastui googlatessa

  3. 3

   Sofia Belórf: Avioliitto Niko Nousiaisen kanssa ohi! Fitnesskaunotar avautuu eron syistä ensimmäistä kertaa

  4. 4

   IS:n vapputietovisa: Jos saat yli 5 oikein, sinulla on hyvä yleissivistys

  5. 5

   NHL-pelaaja kieltäytyi MM-Leijonista vammaan vedoten – todelliset syyt pelaajakatoon paljon raadollisempia

  6. 6

   Tuomas Enbuske ihmetteli tv:ssä Lauri Ylösen ja ex-vaimo Paula Vesalan lämpimiä välejä – Ylöseltä tyhjentävä vastaus

  7. 7

   Sofia Belórf sinkkuhuumassa – iloitsee, että ei saanut Niko Nousiaisen kanssa lapsia: ”Silloin en olisi eronnut”

  8. 8

   Tämän nimisillä miehillä on Suomessa 266 täyskaimaa

  9. 9

   Punkki puri perheenäitiä karmein seurauksin piknikillä Helsingissä: Annukka unohti jopa oman nimensä

  10. 10

   Tuhannen tölkin olutpaketti muuttui vitsistä todeksi – menekki yllätti panimon täysin

  11. Näytä lisää
  1. 1

   Tilasto paljastaa: Yleisin naisen nimi Suomessa on jättiyllätys!

  2. 2

   Suihkuun aamulla vai illalla? Asiantuntijoilla on selkeä vastaus

  3. 3

   Virtsa värjäsi taloyhtiön uudet parvekelasit keltaisiksi – syyksi paljastui yläkerrassa asuva opiskelijatyttö

  4. 4

   Poliisi avautuu harvinaisen järkyttävästä tehtävästä: nainen oli jo pilkullinen

  5. 5

   Tuttava Hirvensalmen tragedian taustoista: Perheenisä puhui avoimesti vaikeuksistaan

  6. 6

   Minea Blomqvist purskahtaa itkuun tv:ssä – ehkäisy petti yllättäen matkalla

  7. 7

   Kolarissa kuolleiden kaksospoikien äiti joutui käymään tragedian uudelleen läpi: ”Emme tule tästä selviämään koskaan”

  8. 8

   Poikaystävä jäi kiinni pettämisestä nololla tavalla kesken romanttisen illallisen – ravintolan Facebook-vastaus leviää vauhdilla

  9. 9

   Kuvat: Temptation Islandiin uusi pariskunta – Pauliina, 21, rikkoo heti rajat poikaystävän selän takana

  10. 10

   Poliisi vahvistaa: Herttoniemenrannasta löytynyt ruumis on kateissa ollut Valtteri Ihalainen

  11. Näytä lisää
  Näitä luetaan!
  1. 1

   Poliisi etsii 7-vuotiasta Aleksia – ei tullut koulusta kotiin Kouvolassa

  2. 2

   Virtsa värjäsi taloyhtiön uudet parvekelasit keltaisiksi – syyksi paljastui yläkerrassa asuva opiskelijatyttö

  3. 3

   Tuhannen tölkin olutpaketti muuttui vitsistä todeksi – menekki yllätti panimon täysin

  4. 4

   Mies vei tavarataloon 22 000 euroa muovikassissa – oletti rahojen päätyvän tulevalle morsiamelleen

  5. 5

   IS:n vapputietovisa: Jos saat yli 5 oikein, sinulla on hyvä yleissivistys

  6. Näytä lisää
  1. 1

   Virtsa värjäsi taloyhtiön uudet parvekelasit keltaisiksi – syyksi paljastui yläkerrassa asuva opiskelijatyttö

  2. 2

   Samantha sai 14-vuotiaana tietää hirvittävimmän mahdollisen totuuden isänsä teoista – asia paljastui googlatessa

  3. 3

   Sofia Belórf: Avioliitto Niko Nousiaisen kanssa ohi! Fitnesskaunotar avautuu eron syistä ensimmäistä kertaa

  4. 4

   IS:n vapputietovisa: Jos saat yli 5 oikein, sinulla on hyvä yleissivistys

  5. 5

   NHL-pelaaja kieltäytyi MM-Leijonista vammaan vedoten – todelliset syyt pelaajakatoon paljon raadollisempia

  6. Näytä lisää
  1. 1

   Tilasto paljastaa: Yleisin naisen nimi Suomessa on jättiyllätys!

  2. 2

   Suihkuun aamulla vai illalla? Asiantuntijoilla on selkeä vastaus

  3. 3

   Virtsa värjäsi taloyhtiön uudet parvekelasit keltaisiksi – syyksi paljastui yläkerrassa asuva opiskelijatyttö

  4. 4

   Poliisi avautuu harvinaisen järkyttävästä tehtävästä: nainen oli jo pilkullinen

  5. 5

   Tuttava Hirvensalmen tragedian taustoista: Perheenisä puhui avoimesti vaikeuksistaan

  6. Näytä lisää