Signe, Varma

Kotimaa

Näin suomalaismepit oikeasti äänestävät

Julkaistu:

Eurovaalit
Suomalaismepit eivät pelkää äänestää vastoin europuolueensa yleistä kantaa.
EU-vaaleissa on kohtalon päivä. Nyt päätetään myös, mihin suuntaan Suomi on omalta osaltaan Euroopan Unionia ajamassa, kun Suomesta valitaan 13 jäsentä Euroopan parlamenttiin.

Etenkin vaalien lähestyessä europarlamentaarikot kiertävät ahkerasti myös kotimaan kentillä ja tapaavat kansalaisia, joille he kertovat työstään Euroopan parlamentissa ja kannoistaan sekä mielipiteistään parlamentissa äänestettäviin asioihin.

Mutta mistä voi tietää, mitä meppi todellisuudessa Brysselissä tekee: minkä puolesta hän puhuu ja äänestää? Luvataanko kotimaassa kansalaisille aivan jotakin muuta, kuin mitä Brysselissä todellisuudessa tapahtuu?

IS selvitti, miten suomalaiset europarlamentaarikot ovat äänestäneet. Meppien äänestyskäyttäytymistä voi seurata votewatch.com-palvelun kautta.

Kuluvalla kaudella europarlamentissa on äänestetty muun muassa siitä, kannattavatko europarlamentaarikot yhteisiä euroalueen joukkovelkakirjalainoja eli eurobondeja ja siitä, pitäisikö EU-maiden tiivistää puolustusyhteistyötään.

IS kysyi kaikilta mepeiltä, miksi he äänestivät niin kuin äänestivät. Kysymykset koskivat näitä parlamentin äänestyksiä:

Pitäisikö julkiset velat jakaa, eli kannatatteko euroalueen yhteisiä joukkovelkakirjoja eurobondeja? (äänestetty viime vuoden helmikuussa)

Pitäisikö Euroopan komission ohjata ja valvoa jäsenmaidensa budjetteja ja niiden talouspolitiikkaa ja asettaa sanktioita, jos EU:ssa sovittua talouskuria ja sääntöjä ei noudateta? (äänestettiin loppuvuodesta 2011)

Pitäisikö puolustuspolitiikkaa yhtenäistää EU:n sisällä? (äänestettiin loppuvuodesta 2011)

Lisäksi IS kysyi, äänestäisivätkö suomalaismepit nyt toisin, jos voisivat ja millainen ryhmäkuri europuolueessa vallitsee.

Mepit Petri Sarvamaa ja Nils Torvalds eivät olleet äänestysten aikaan vielä europarlamentaarikkoja. Näin suomalaismepit vastasivat.Anneli Jäätteenmäki

Keskusta, euroryhmä ALDE eli Euroopan liberaalidemokraattien liitto

1. Äänesti ei, vastoin oman europuolueensa kantaa.

En kannata yhteisiä joukkovelkakirjoja. Äänestin vastaan helmikuussa 2012. Jokaisen valtion tulee vastata omista veloistaan. Yhteisvastuu veloista ei toimi.

2. Äänesti kyllä.

Äänestin 2011 yhteisten sääntöjen puolesta, osana isoa lakipakettia. Epäilin kuitenkin sääntöjen ja sanktioiden tehoa jo tuolloin, ja epäilyt ovat ajan mittaan vahvistuneet. Meillä oli yhteiset säännöt ennenkin ja silti niitä rikottiin.

3. Äänesti kyllä.

Turvallisuus- ja puolustuspoliittista yhteistyötä on syytä tiivistää. Yhteistyöllä voidaan tehdä säästöjä. En kuitenkaan kannata yhteistä EU-armeijaa. Yhteisestä turvallisuus- ja puolustuspolitiikasta äänestettiin viimeksi tässä kuussa ja se on parlamentin tuorein kannanotto asiaan.

Eurobondeista vastoin euroryhmänsä kantaa äänestäneen Jäätteenmäen mukaan Euroopan liberaalidemokraattien liitolla ei ole ryhmäkuria.

Ryhmässä on kahta eri mielipidettä kuten parlamentissakin, hän kommentoi eurobond-kysymystä.

Satu Hassi

Vihreät, euroryhmä Eurooppalaiset Vihreät - Euroopan vapaa allianssi

1. Äänesti kyllä.

Kannatan eurobondeja periaatteessa, kunhan järjestelmä tehdään oikein sellaiseksi, että se ei kannusta velkaantumiseen. Eurobondien avulla voidaan huomattavasti alentaa vaikeuksissa olevien maiden valtionvelan korkokustannuksia ja siten helpottaa niiden sosiaalista kriisiä.

2. Äänesti kyllä vastoin oman euroryhmänsä kantaa.

Olen äänestänyt valvonnan puolesta. Valvontahan koskee vain sitä, onko jäsenmaan budjetti kokonaisuutena kestävää. Siinä ei oteta kantaa siihen, miten EU- maiden parlamentit päättävät valtioidensa rahat käyttää. Jo Euroopan talous- ja rahaliittoa (ja yhteisvaluuttaa) luotaessa oli selvää, että yhteinen valuutta tarkoittaa tarvetta myös koordinoida budjettipolitiikkaa. Silloin asia jätettiin herrasmiessopimuksen varaan. Kreikan kriisi osoitti, että herrasmiessopimus ei riitä. Valvonta tähtää siihen, että Kreikan ylivelkaantumisen kaltaisia asioita ei pääse tapahtumaan tulevaisuudessa.

Valvonta on myös edellytys sille, että euromaiden yhteisissä joukkovelkakirjoissa olisi järkeä, muutenhan ne olisivat kutsu tuhlaamiseen toisten maiden kustannuksella.

3. Poissa.

Olin poissa, ilmastokokouksessa Durbanissa EU-parlamentin delegaation mukana. Jos olisin ollut paikalla, olisin äänestänyt vastaan. En kannata, että EU:n rahoja käytetään sotilaallisiin tarkoituksiin ja sotilaalliseen tutkimukseen. Sen sijaan kyllä kannatan sellaista EU:n jäsenmaiden välistä yhteistyötä, jolla voidaan säästää puolustuskustannuksissa.

Hassin mukaan vihreiden ryhmässä ei ole ryhmäkuria.

Silti ryhmä on ainakin viime kaudella ollut koko parlamentin kaikkein yhtenäisimmin äänestänyt ryhmä. Vihreissä on tapana, että jos aikoo äänestää ryhmän enemmistön kantaa vastaan, kertoo sen etukäteen. Hyvin on toiminut.

Kakkoskohta on sellainen, jossa äänestin ryhmäni enemmistöä vastaan, mutta en ollut ainoa.

Tarja Cronberg

Vihreät, euroryhmä Eurooppalaiset Vihreät - Euroopan vapaa allianssi

1. Äänesti kyllä.

Eurobondit vähentäisivät kriisimaiden lainojen korkomenoja huomattavasti, kun korkotaso on noussut kestämättömästi, ja se tukisi siten talouden elpymistä.

2. Äänesti kyllä vastoin oman euroryhmänsä kantaa.

Puolesta. Ryhmässämme on ollut erilaisiakin mielipiteitä, mutta minusta komission valvonta on tarpeen ja oikeutettua ja sanktiot paikallaan, kun kyse on vakaussopimuksessa mukana olevista euromaista.

3. Poissa.

Olin poissa äänestyksestä, sillä osallistuin Lontoossa Lähi-idän ydinaseetonta vyöhykettä käsittelevään kokoukseen. Tällä aloitteella on myös Suomen hallituksen tuki. Ryhmämme on äänestänyt mietintöä vastaan, koska mietinnössä kannatettiin puolustusteollisuuden tutkimusta EU-varoilla. Vihreät kannattavat EU:n rajallisten tutkimusmäärärahojen käyttöä siviilitutkimukseen, ja muun muassa kilpailukyvyn edistämiseen ja puhtaaseen teknologiaan.

Sen sijaan vihreät kannattavat sitä, että yhteistyötä jäsenmaiden välillä tehdään, jotta puolustusmenoissa voidaan säästää. Tämä on erityisen tärkeää talouskriisin aikana. Siis olemme puolustukseen liittyvän yhteistyön kannalla, mutta emme niillä ehdoilla, joita mietinnössä oli mukana.

Liisa Jaakonsaari

Sdp, Euroopan parlamentin Sosialistit ja Demokraatit

1. Äänesti kyllä.

Tämä on pitkän tähtäimen ratkaisu eli mahdollista vasta silloin, kun euromaat ovat oppineet tekemään kotiläksynsä eli pitämään taloutensa tasapainossa. Se on tärkeä keskustelunaihe ja hyvin todennäköisesti osa tulevaisuuden yhteisvastuuta, mikäli euroaluetta halutaan pitää pystyssä.

2. Äänesti kyllä vastoin oman euroryhmänsä kantaa.

Nykyinen tilanne on johtanut vaikeasti korjattavissa ongelmiin. Komissiolla on oltava oikeus valvoa, antaa huomautuksia ja pahimmassa tapauksissa sitten sanktiota. Muuten euroalue ei tule toimimaan.

3. Äänesti kyllä.

Euroopassa tuhlataan valtavasti rahaa vanhentuneisiin asejärjestelmiin ja tarpeettomiin kasarmeihin, kun taas esimerkiksi kriisinhallinnassa tarvittavia helikoptereita ei saada millään käyttöön. Yhteistyötä pitää saada aikaan puolustusvoimien hankintoihin, kyberturvallisuuteen ja tutkimukseen ja johtamisjärjestelmiin.

Jaakonsaaren mukaan Euroopan parlamentin Sosialistien ja Demokraattien ryhmäkuri on enemmänkin ryhmäsolidaarisuutta.
SD-ryhmää on lujittanut kokemus, että jos oma ryhmä äänestää suurin piirtein samaan suuntaan, näin ryhmämme kanta voittaa, kun siihen useasti hätyyteltiin vihreät, liberaalit ja osa kansanpuoluetta. Näin saadaan kokoon rakentava enemmistö.

Hannu Takkula

Keskusta, Euroopan liberaalidemokraattien liitto (ALDE)

1. Äänesti ei vastoin oman euroryhmänsä kantaa.

Eurobondeista on äänestetty 2-3 viime vuoden aikana useita kertoja eri mietintöjen yhteydessä. Olen systemaattisesti äänestänyt niitä vastaan, kuten myös tuolloin helmikuussa 2012. Tulen jatkamaan samalla linjalla.

2. Äänesti kyllä.

Viittaat ns. 6-pack lainsäädäntöön, jonka puolesta äänestin. Pakettiin kuuluu viisi muutakin raporttia, eli tämä Diogo Feion mietintö on vain osa tätä pakettisopimusta. Kyseessä on siis vakaus- ja kasvusopimus. Ja vaikka voidaan ajatella, että komission valta kasvoi sen johdosta, pitää muistaa, että mahdolliset lopulliset sanktiot antavat aina jäsenmaat itse! (Sanktioistahan päättää ministerineuvosto.)
Olen ollut lähtökohtaisesti sitä mieltä, että jokaisen jäsenmaan tulee hoitaa talouspolitiikkansa itse. Koska yhteisiä pelisääntöjä ei kuitenkaan ole noudatettu, ja olemme yhteisillä sisämarkkinoilla ja suomalaisina vielä euroalueella, niin olen ollut valmis nyt hyväksymään komission suorittaman valvonnan, jotta "vääristymät" euroalueella saataisiin kuriin. Jatkossa on myös vaadittava kaikkia jäsenmaita pitämään yhdessä sovituista pelisäännöistä kiinni.

3. Äänesti kyllä.

Viittaat Krzysztof Lisekin oma-aloitemietintöön
"rahoituskriisin vaikutuksista EU:n jäsenvaltioiden puolustusalaan", jonka puolesta äänestin. Parempi referenssi olisi ehkä viime viikolla äänestetty mietintö "Yhteisen turvallisuus- ja puolustuspolitiikan toteuttamisesta". Olen ollut puolustuspolitiikkaan liittyvissä kysymyksissä yhteistyön puolella (erityisesti EU:n sisäiseen turvallisuuteen liittyen). Asiaan liittyy kuitenkin usein myös mm. yhteisiä tutkimushankkeita. Nämä kysymykset ovat yleensä olleet puolustuspolitiikkaa koskevien mietintöjen ytimessä, eli kyse ei ole aina siitä, pitäisikö meidän siirtyä yhteiseen puolustuspolitiikkaan.

Minusta jokaisella maalla on oltava suvereeni oikeus edelleenkin päättää omasta puolustuspolitiikastaan sekä mahdollisista liittoutumista tai niiden ulkopuolella olemisista. Olen itsenäisten jäsenvaltioiden muodostaman unionin kannalla, enkä siksi kannata entisestään syvenevää integraatiota, vaan vapaaehtoisuuteen pohjaavaa käytäntöjen vaihtoa sekä yhteistyötä.

Mitro Repo

Sdp, Euroopan parlamentin Sosialistit ja Demokraatit

1. Ei äänestänyt

Kyseessähän oli ns. eurobondien käyttöönoton toteutettavuutta koskeva päätöslauselmaesitys eikä varsinainen lakia säätävä mietintö. Parlamentti antoi näin vain alustavan vastauksensa komission esittämään vihreään kirjaan, jossa eritellään erilaisia euroarvopapereiden käyttöönoton mahdollisuuksia. Talouspolitiikan ohjauspaketissa on vuoden 2012 helmikuusta edistytty jo huimaa vauhtia, eikä vastaavanlaiseen äänestykseen enää ole tarvetta. Lopullista äänestystä eurobondeista ei ole tehty. Mikäli äänestys olisi nyt, äänestäisin eurobondeja vastaan.

Repo kertoo kommentoineen asiaa tuolloin kirjallisessa muodossa.
Olin kyseisenä äänestyspäivänä Tampereella Talvitie-päivillä puhetilaisuudessa. Pidin mainitsemaanne äänestysaihetta kuitenkin niin tärkeänä, että jätin asiasta kirjallisen selvityksen omasta kannastani.

2. Äänesti kyllä vastoin oman europuolueensa kantaa.

Olen maltillisen Euroopan komission ohjauksen kannalla. Emme saa unohtaa, että yksi tärkeä tekijä Euroopan talouden kriisin synnylle oli holtiton ja vastuuton kansallinen talouspolitiikka joissakin jäsenmaissa. Tämä siitäkin huolimatta, että unionilla on jo ollut olemassa yhteisesti sovitut säännöt siitä, että valtiontalouden alijäämä saa olla korkeintaan kolme prosenttia ja julkinen velka 60 prosenttia bruttokansantuotteeseen nähden.

Suomalaisten on aivan syystäkin ollut vaikea ymmärtää, miksei yhteisesti sovittuja talouden sääntöjä ole noudatettu. Miksi antaisimme rahallista tukea jäsenmaille, jotka ovat hoitaneet huonosti omaa talouttaan? Mielestäni jäsenmaiden yhteisesti jo hyväksymien sääntöjen puitteissa tulee komissiolla olla rooli ohjata ja ohjeistaa vaikeuksissa olevia jäsenmaita. Lähtökohta kuitenkin on, että talous- ja veropolitiikka kuuluu jäsenmaille.

3. Äänesti kyllä

Olen puolustuspolitiikan yhtenäistämisen puolesta. Uskon sen olevan myös Suomen etu, kun otetaan huomioon aktiivisuutemme vaikkapa Euroopan unionin nopean toiminnan joukoissa.

Sari Essayah

Kristillisdemokraatit, Euroopan kansallispuolueeseen EPP

1. Äänesti ei vastoin oman europuolueensa kantaa.
Eurobondeilla lisätään yhteistä velkaa, asiansa hoitaneet maat ottavat toisten riskit kantaakseen. Silloin myös niiden oma julkinen velka arvioitaisiin riskisemmäksi ja korot nousisivat. En missään tapauksessa äänestäisi toisin. Kantani on ollut myös Suomen hallituksen kanta.

2. Äänesti kyllä.

Silloin äänestettiin yhteensä kuudesta eri raportista, joista osa käsitteli komission ohjausvaltaa, osa kasvu- ja vakaussopimuksen kiristämistä, osa makrotaloudellisia muuttujia. Mielestäni osa näistä kuudesta esityksestä jämäköittää vakaus- ja kasvusopimusta, niin että siitä poikkeaminen tulee entistä vaikeammaksi. Jos vakaus- ja kasvusopimusta olisi noudatettu, EU ei olisi nykyisessä talouskriisissä. Sen sijaan vastustan komission ylivaltaa yli sellaisen budjetti- ja talouspolitiikan, joka kuuluu kansalliseen päätösvaltaan.

3. Oli poissa.

Olin tuona päivänä Suomessa osallistumassa presidentinvaalin kampanja-, paneeli- ja haastattelutilaisuuksiin, enkä valitettavasti voinut osallistua tähän äänestykseen, joka ilmeisesti koski Lisekin mietintöä rahoituskriisin vaikutuksista EU:n jäsenvaltioiden puolustusalaan.

Mietinnössä on sekä hyviä että ongelmallisia esityksiä. Mielestäni esimerkiksi puolustusvälinehankinnoissa on mahdollista säästää paljon tekemällä yhteistyötä. Myös puolustusalan teknologian kehittämistä tulisi tehdä yhdessä. En kuitenkaan kannata ylivaltiollista puolustuspolitiikkaa, jossa puolustusratkaisut annettaisiin joidenkin muiden kuin suomalaisten itsensä käsiin. Mietinnössä ei siis varsinaisesti otettu kantaa yhtenäiseen puolustuspolitiikkaan, vaan siihen, nähdäänkö puolustuspolitiikan yhtenäistäminen ratkaisuna rahoituskriisin vaikutuksiin puolustusalalla.

Eija-Riitta Korhola

Kokoomus, Euroopan kansallispuolueeseen EPP

1. Äänesti kyllä.

En kannata eurobondeja. Vaikka joukkovelkakirjat voivat tarjota lyhytaikaista helpotusta, ne eivät ratkaise velkakriisiä - mihin meidän oikeasti tulee keskittyä. Kriittisyyteni johtuu myös siitä, että EU:n jäsenmaat ovat kovin erilaisessa taloudellisessa tilanteessa ja yhteisten velkakirjojen kautta hyvin asiansa hoitaneet maat päätyvät maksumiehiksi.

Joukkovelkakirjoista on äänestetty useampaan otteeseen (mm. helmikuussa 2012 ja tammikuussa 2013). Vote Watchin mukaan olisin tukenut niitä koskevaa päätöslauselmaa vuonna 2012. Kyseessä on joko oma näppäilyvirhe (äänestämme täysistunnossa nopeaa vauhtia sadoista eri kohdista ja joskus tulee "rivivirheitä", jotka korjaan heti äänestyksen jälkeen) tai korjattua ääntä ei ole korjattu VoteWatch-sivuille. Olen kuitenkin ollut alusta saakka kriittinen eurobondeja kohtaan ja olen sitä edelleen.

2. Äänesti kyllä.

Äänestin puolesta. On tärkeää, että talouskuria tiukennetaan ja sääntöjen rikkomisesta rangaistaan. Tämä on osa-alue, jolla EU on kertaalleen epäonnistunut, kun jäsenmaiden talousarvioihin on suhtauduttu liian hövelisti, mikä osaltaan synnytti velkakriisiä.

3. Äänesti kyllä.

Siitä olisi hyötyä kaikille, sillä tällä hetkellä sektorilla on liikaa päällekkäisyyttä. EU:n yhteinen kriisinhallinta lisäisi myös sen ulkopoliittista uskottavuutta.

Sirpa Pietikäinen

Kokoomus, Euroopan kansallispuolueeseen EPP

1. Äänesti kyllä.

Mietinnössä otettiin kantaa muun muassa siihen, että pitää rakentaa malli, jotka kannustavat maita hyvään taloudenpitoon. Mietinnössä todettiin myös marssijärjestyksestä, että ensin on saatava aikaan sitova ja uskottava julkisen talouden järjestelmä, ennen kuin voidaan edes ajatella näitä yhteisiä joukkovelkakirjoja.

Syy, että kannatin sitä oli, että mietinnön mukaan selvitettäisiin erilaisia malleja, ja se marssijärjestys olisi oikea. Eli ensin pidetään huolta, ettei voida ylivelkaantua eli julkisen talouden vastuu. Ja sitten, jos rakennetaan järjestelmä oikein, se ensinnäkin pienentää kaikkien lainahoitokuluja ja toiseksi se tekee Euroopasta kiinnostavamman sijoituskohteen. Nythän kaikki raha menee, vaikka on talous kuinka kuralla, Yhdysvaltoihin ja Yhdysvaltojen bondeihin, koska dollari ei voi kaatua. Tämä myös helpottaa maakohtaista ailahtelua.

2. Äänesti kyllä.

Yksi olennainen pointti äänestettävässä raportissa liittyi siihen, että komission järjestelyjen pitäisi olla sellaisia, että ne edesauttavat kasvua. Ja miten velkaantumista estetään niin, etteivät järjestelyt vahingoita maiden sosiaalista vastuuta. Tätähän demarit ovat ajaneet paljon, mutta pidän myös itse niitä todella keskeisinä.
On niitä, jotka sanovat, että tämän jälkeen kuritetaan köyhä kansa kontilleen, se ei pidä paikkaansa. Nämä on raportissa monessa yhteydessä toistuvia kohtia, että näistä pitää huolehtia. Kasvuedellytyksistä ja myös siitä, että sosiaalisesta vastuusta ei tingitä.

3. Äänesti kyllä.

Mietinnössä käsitellään asehankintoja ja teknologista yhteistyötä. Siinä ei esitetä, että käytetään enemmän rahaa, vaan että se käytetään tehokkaammin ja järjestelmät yhteen sovittaen. Tietojärjestelmien puolustus on hyvä esimerkki tai bioturvallisuus, jotka ovat vaativia ja teknologia ja informaatioteknologia, jotka muuttuvat nopeasti. Sinnehän tungetaan ihan tolkuttomasti rahaa ja vähän kuin Suomen terveysjärjestelmä, sen rahan voisi käyttää järkevimminkin.

Kiistanalainen kohta oli, että yhteisiä tutkimusrahoja voitaisiin käyttää siihen. Äänestin sen puolesta sitten kuitenkin, kun raportissa sanotaan, ettei se vähentää tutkimusrahoitusta. Eli jos tutkimusrahoitusta käytetään tähän, silloin tutkimusta rahoitetaan entistä enemmän.
Pietikäinen kertoo, EPP-puolueessa pätee muodollisesti ryhmäkuri. Hänen mukaansa eduskuntaryhmien tapainen ryhmäkuri ei kuitenkaan päde europuolueissa.

Käytännössä se menee niin, että pitää olla jotenkin tolkullinen ja ennustettava. Itse äänestän ympäristö- ja perusoikeuskysymyksissä noin 70 prosenttisesti ryhmäni kanssa eikä siitä kukaan tule huutamaan, ehkä yksittäiset ihmiset, mutta ei ryhmänä. Koska he tietävät, etten minä koskaan abortin kiellon puolesta äänestä, hän kuvailee.

Valiokuntatyön lisäksi meppien aika kuluu Brysselissä muun muassa simpukoita syöden ja meppiravintolassa istuen.
 • Eurovaalit 2014

Kommentit

  Näytä lisää
  Kommentointi on päättynyt
  Näitä luetaan!
  1. 1

   Kommentti: Norjasta kuului myös järjen ääntä Johaugin dopingtuomiosta – ”Nyrkinisku naiiviuden naamatauluun”

  2. 2

   Latinokaunotar Jennifer Lopezin tuoreet kuvat loksauttivat leukoja – paljastava kuva takaapäin lumosi: ”Täydellinen vartalo”

  3. 3

   190 matkaajaa luuli pääsevänsä paratiisisaarelle, jäivätkin jumiin Vantaalle – tuore sulho: ”Honeymoon on aika helvetin kaukana”

  4. 4

   Juna syöksyi topparin läpi Joutsenossa – veturi roikkuu uhkaavasti ajotien yllä

  5. 5

   Demareilta suorat sanat Jussi Halla-aholle: ”Juuri tähän terrorismilla pyritään”

  6. 6

   Onko muovikipposi terveysriski? Eviran asiantuntija kertoo, kauanko sitä on turvallista käyttää

  7. 7

   Omakotitalosta löytyi palaneen naisen ruumis Mikkelissä

  8. 8

   Näitä töitä te-toimisto välittää ”tiskin alta” – katso 20 ammatin lista

  9. 9

   Toimittaja Kim Wallin verta löytyi sukellusveneen sisältä – silvotussa ruumiissa metallia

  10. 10

   Helsinkiläinen 30-vuotias mies kaivoi lompakostaan 226,05 euroa – entä sinä?

  11. Näytä lisää
  1. 1

   Julkkiskaunottaren, 39, ylellinen elämäntyyli romahti – tv-ura ja avioliitto pilalla: Aiheutti kohun firman bileissä jouluna

  2. 2

   Kuinka vieraantunut olet luonnosta? Testaa 20 kysymyksellä

  3. 3

   Jari Isometsältä terävä huomio Therese Johaugin dopingtuomiosta

  4. 4

   Puhelimen kuvagalleriasta löytyi K18-materiaalia – alppikaunotar Lindsey Vonnin ja Tiger Woodsin otokset leviävät vauhdilla

  5. 5

   Minttu Räikkönen hurmasi Helsingin ydinkeskustassa – viimeisen päälle tyylikäs look!

  6. 6

   Ikävä totuus ”lämpimänä kotina” myydystä unelmien talosta paljastui ostajalle talvella – välittäjällä oli erikoinen selitys

  7. 7

   Näitä töitä te-toimisto välittää ”tiskin alta” – katso 20 ammatin lista

  8. 8

   Laria, 18, kutsutaan Paratiisihotellissa nimellä Mr Too Big – lempinimi osoittautui osuvaksi: ”Olisi pitänyt varautua niillä isommilla”

  9. 9

   Trumpin ministerin kaunis näyttelijävaimo nostatti someraivon – julkaisi pröystäileviä kuvia miehensä työmatkalta

  10. 10

   Therese Johaugin dopingrangaistus koveni – näin Aino-Kaisa Saarinen kommentoi tuomiota

  11. Näytä lisää
  1. 1

   IS seurasi Turun tapahtumia hetki hetkeltä: Vaaratiedotetta ei ehditty lähettää, presidentti Niinistö otti osaa suruun

  2. 2

   Silminnäkijät kertovat: Veitsellä aseistautunut mies hyökkäsi silmittömästi Turussa – ”puukotti lastenvaunujen kanssa liikkunutta naista”

  3. 3

   Poliisin Turussa tekemä kiinniotto tallentui videolle – silminnäkijä: poliisit pitivät epäiltyä maassa

  4. 4

   Terroristit suunnittelivat vielä suurempaa iskua Barcelonassa – poliisi arvelee 17-vuotiaan päätekijän kuolleen

  5. 5

   Video: Torimyyjä Arya, 24, ajoi Turun puukotuksista epäiltyä takaa pesäpallomailan kanssa

  6. 6

   Vesa näki puukkomiehen raa’an hyökkäyksen Turussa – ”Huusin niin kovaa kuin jaksoin”

  7. 7

   Kuva: Tässä viedään Turun epäiltyä puukottajaa – tämä kaikki tapahtumista tiedetään nyt

  8. 8

   Mies lähti viettämään railakasta viikonloppua uusien kavereiden kanssa – karu totuus paljastui maanantaina, kun poliisi soitti

  9. 9

   4-vuotias kertoi äidilleen nähneensä lenkillä ”isin vaimon” – ”Ilmeeni oli varmaan näkemisen arvoinen”

  10. 10

   Lehti: Lastenrattaita työntänyt Turun uhri oli juuri tullut Italiasta vauvansa kastejuhlasta

  11. Näytä lisää
  Näitä luetaan!
  1. 1

   Kommentti: Norjasta kuului myös järjen ääntä Johaugin dopingtuomiosta – ”Nyrkinisku naiiviuden naamatauluun”

  2. 2

   Latinokaunotar Jennifer Lopezin tuoreet kuvat loksauttivat leukoja – paljastava kuva takaapäin lumosi: ”Täydellinen vartalo”

  3. 3

   190 matkaajaa luuli pääsevänsä paratiisisaarelle, jäivätkin jumiin Vantaalle – tuore sulho: ”Honeymoon on aika helvetin kaukana”

  4. 4

   Juna syöksyi topparin läpi Joutsenossa – veturi roikkuu uhkaavasti ajotien yllä

  5. 5

   Demareilta suorat sanat Jussi Halla-aholle: ”Juuri tähän terrorismilla pyritään”

  6. Näytä lisää
  1. 1

   Julkkiskaunottaren, 39, ylellinen elämäntyyli romahti – tv-ura ja avioliitto pilalla: Aiheutti kohun firman bileissä jouluna

  2. 2

   Kuinka vieraantunut olet luonnosta? Testaa 20 kysymyksellä

  3. 3

   Jari Isometsältä terävä huomio Therese Johaugin dopingtuomiosta

  4. 4

   Puhelimen kuvagalleriasta löytyi K18-materiaalia – alppikaunotar Lindsey Vonnin ja Tiger Woodsin otokset leviävät vauhdilla

  5. 5

   Minttu Räikkönen hurmasi Helsingin ydinkeskustassa – viimeisen päälle tyylikäs look!

  6. Näytä lisää
  1. 1

   IS seurasi Turun tapahtumia hetki hetkeltä: Vaaratiedotetta ei ehditty lähettää, presidentti Niinistö otti osaa suruun

  2. 2

   Silminnäkijät kertovat: Veitsellä aseistautunut mies hyökkäsi silmittömästi Turussa – ”puukotti lastenvaunujen kanssa liikkunutta naista”

  3. 3

   Poliisin Turussa tekemä kiinniotto tallentui videolle – silminnäkijä: poliisit pitivät epäiltyä maassa

  4. 4

   Terroristit suunnittelivat vielä suurempaa iskua Barcelonassa – poliisi arvelee 17-vuotiaan päätekijän kuolleen

  5. 5

   Video: Torimyyjä Arya, 24, ajoi Turun puukotuksista epäiltyä takaa pesäpallomailan kanssa

  6. Näytä lisää